Dedication to Dionysos by the Tetrapolis

IG II3 4 224 Date: Mid-iv BC
 
The Four Cities (Tetrapolees) dedicated this to Dionysos.[1] Lysanias son of Kallias of Trikorynthos was archon. Religious officials (hieropoioi): (5) Phanodoros of Marathon Melanopos of Trikorynthos Ph[ry?]nokles of Oinoe Antikrates of Probalinthos.