List of names, Council

Agora XV 46 Date: ca. 330 BC
 
Left Block
col. 1
Missing
col. 2
Missing
col. 3
Missing
col. 4
[LeontisIV] Text missing -es Text missing
col. 5
[AkamantisV] Text missing -pos (5)Iphistiadai Diotimos Kikynna Nikias Diakritos Text missing
Right Block
col. 6
Missing
col. 7
(10)[KekropisVII] Text missing Phlya Menestratos Androkles Timokles (15) Aristomenes Euangelides Text missing
col. 8
[HippothontisVIII] Text missing -s -kles (20) -kles -kles -tos . . . -eos Text missing
col. 9
(25)[AiantisIX] Text missing -s -r-os [Phil?]onides Philanthes (30) [Koroi?]bos -kias E-sides Phaleron Autobios (35) Boethos Eukrates Kallikrates son of Hippo(-) Kallikrates (40) son of Kal(-) Phokos Philon Dionysios D[eme?]trios Uninscribed space
col. 10
(45)[AntiochisX] Text missing [Alopeke] . . . . . . -es (50) son of Glaukon Androkleides Physon Pytheas Ktesikleides (55) Lokrion Theopompos Eratokles Philemonides Anaphlystos (60) Arkesilas Kleomedon Eukrates Rhikon Kineas (65) Philtonides Autokleides Agathon Drakalion Chairestratos Uninscribed space[1]