Dedication to Apollo Hypo Makrais

IG II3 4 164 Date: i-ii AD
 
In myrtle crown:[1] . . . son of Stratonikos (?) of Melite [the court president? (thesmothetou)] . . .