Dedication by an ephebic team, 145/6 AD

IG II3 4 419 Date: 145/6 AD
 
For good fortune [In the archonship] of Flavius Arrianus of Paiania (145/6 AD),[1] in the superintendentship of Athenaios, the team (sustremm) dedicated (this): (5) from their own resources, Apollophanes son of Euphemos of Sphettos, polemarch of his fellow ephebes[2] Apollophanes son of Euphemos of Sphettos Nouios son of Nouios of Athmonon Hygeinos son of Pistokrates of Marathon (10) Menekrates son of Telesphoros of Philaidai Eutychides son of Trophimos of Phegaia Glykeros son of Timotheos Karpodoros son of Karpodoros of Sounion Eucharistos son of Paramonos of Epieikidai (15) Dionysios son of Pannychos of Kephisia Lemnios son of Hermeios Zenobios son of Philippos Menodoros son of Herakleides Controller (sōphronistēs): Euphemos son of Diodoros of Sphettos (20) Assistant controller (huposōphronistēs): Sympheron son of Euphemos of Sphettos In the 10th year of the trainership (paidotribountos) of Abaskantos.[3]