Dedication by the prytany of Oineis, 360/59 BC

IG II3 4 56 Date: 360/59 BC
 
[The prytany of Oin]eis [dedicated (this)] in the archonship of Kallimedes (360/59)
col. 1
from Epikephisia[1] Kleoleos (5) Philon from Phyle Thyon Euenios from Ptelea (10) Diokles from Hippotomadai Phaidriades from Lakiadai Demonikos (15) Aristonymos from Boutadai Nautes from Lousia Theotimos (20) from Perithoidai Ergokles Antiphon Kallikrates
col. 2
from Kothokidai (25) Thrasyleon Timostratos from Thria Nausikrates Xenokleides (30) Nikomachos Kleopompos Megakles Archilochos Nausikrates (35) from Oe Apolexis Ktesiphon Polykrates Polyidos (40) Chariades Opsios from Acharnai Sondros Philonides
col. 3
Autokles Pythandrides Opsios Athenokles Antidoros (50) Dorotheos Epistratos Atarbion Glaukon Demokrates (55) Demosthenes Kalliteles Nikon Phanomachos Philokydes (60) Diokles Philippides Archestratos Kephisophon Kallistratos.