List of crew of Athenian triremes

IG I3 1032 Date: Ca. 410-400 BC ?
 
columns 1-3 not preserved[1]
col. 4
. . . . . . Citizen sailors (nautai astoi) -ios of Kothokidai (5) -okles of Kothokidai -machos of Kephisia - of Daidalidai -mos of Anaphlystos -les of Halimous (10) -ichos of Ikarion -s of Piraeus - of Kephale . . . Lines missing
col. 5
Lines 14-20 very fragmentary Trierarchs (triērarchō) trireme 1[2] -s of Kephisia[9] G-es of Cholargos or Cholleidai Marines (epibatai)[7] (25) K- of Lamptrai - of Lamptrai - of Lamptrai Lines 28-34 traces (35) [Helmsman (kubernētēs)?][8] . . . [Boatswain (keleustēs)?] . . . [Bow officer (prōiratēs)?] (40) - of Melite [Officer of the 50 (pentēkontarchos)?] -os of Phaleron [Piper (aulētēs)?][8] - of Chios (45) [Shipwright (naupēgos)?][8] - of Chal(kis) or Chal(kedon)? [Archers (toxotai)?] - of Erchia - of -ly(-) (50) Citizen sailors (nautai astoi) . . . - of Aixone . . . -s of Erchia (55) - of Erchia . . . . . . - of Oion - of Aphidna (60) - of Sphettos -ratos . . . -s of Phaleron -s of Kettos (65) -s of Eleusis - of Marathon - of Kollytos - of Anaphlystos Lines missing
col. 6
. . . . . . . . . . . . . . . (70) -chos [Foreigners (xenoi)] –ekratos of Keos –okrates of Keos -tyalos of Keos (75) –anthes of Keos –on of Keos –n of Keos -n of Keos –ios of Keos (80) –onikos of Keos –antides of Keos –phantides of Keos Diodoros of Aphy(tis) Satyros of Samo(thrace) (85) Archedemos of Pep(arethos) Philton of Pepar(ethos) Nikon of Kimol(os) (Kimōn) (?) Phanostratos of Ky(thnos?) –chedemos of Kyth(nos?) (90) –gon of Nax(os) –ymartos of Na(xos) –tos of Nax(os) –es of Rhod(es) –s of Rhodes (95) –of Kyth(nos?) [- of] [K?]eos -tos of Chios –s of Chios –s of Aphytis (100) [Servants? (therapontes?)][3] . . . . . . . . . . . . Lines missing . . . . . . . . . . . . Lines missing (105) S- Philostratos of S- Phoinix of Alexipp(os) Getas of Alexippos Assyrios of Alexippos (110) Eutychos of Praxibo(ulos) Damon of Charisios Sokrates of Charisios Archephilos of Lipo(-) Pausanias of Arista(-) (115) Triballos of Arista(-) Gerys of Apollonid(es) Hephaistodoros Hyperanthos Karion of Amynt(or?) (120) Syros of Amynt(or?) Teukros - . . . . . . . . . (125) Arist- Eudem- Tralis of - Skythes of Theodor(os?) Simos of Euthymachos (130) Grison of Aristode(mos?) Tibeios of Thamon Spintharos of Paideas [L?]ydis of Chairippo(s?) Timagoras of Arched(emos?) (135) Artimas of Naukl(es?) Pistyras of Naukl(es?) Kallias of Naukl(es?) Choirilos of Kallias Hylas of Chairon (140) Karion of Nauteles Trierarchs (triērarchō) trireme 2[4] Pytheas of Kephisia Charidemos of Xypete Marines (epibatai)[7] (145) Apollodoros of Athmonon Epikrates of Lamptrai Kleon of Lamptrai Aristomenes of Krioa (150) Andron of Sounion Archedemos of Oion Platon of Phrearrhioi Aristoteles of Koile Kallistratos of Xypete (155) Theogenes of Pallene Helmsman (kubernētēs)[8] Diphilos of Elaious Boatswain (keleustēs) Charias of Acharnai (160) Officer of the 50 (pentēkontarchos) Antiphates of Kyther(-) Piper (aulētēs)[8] Sogenes of Siphnos Shipwright (naupēgos)[8] (165) Amynandros metic Bow officer (prōiratēs) Kallikles of Aigi(-) Archers (toxotai) Am[eini?]as (?) of Kydathenaion (170) Philonikos of Oropos Epichares of Eleusis Citizen sailors (nautai astoi) . . .
col. 7
. . . -omeros [of -] (175) Mnesiteles of Ph– Pyrrhakos of Ach(arnai) Peisileos of Syp(alettos) Lysistratos of P- Eudromos of Pir(aeus) (180) Polycharmos of Pi(raeus) Malichos of Euon(ymon) Aritios of Oion Sosigenes of Eleu(sis) Eudikos of Marath(on) (185) Satyros of Lakia(dai) Demochares of Thori(kos) Myrmex of Sypale(ttos) Epigenes of Oe Pelagon of Atene or Azenia (?) (190) Demarchides of Hagn(ous) Apatourios of Perg(ase) Soinautes of Anag(yrous) Nikandros Helikon of Anaphl(ystos) (195) Amphias of Agryl(e) Euphemides of Keph(isia) Aischylos of De– Lykon of Phrea(rrhioi) Trochilos of O– (200) Aristophan(es) of Kytherros Anthemio[n of -] Lysippo[s of -] Melesip[p- of -] (205) Simias [of -] Polych[– of -] Aristo[– of -] Myrr[– of -] Sos[– of -] (210) So[– of -] De[– of -] Lines missing Char- Arch- Bion - (215) Glau- Oino- Dio- Pa- Pi- (220) . . . Lines missing Menek- Tychon of Pl- Mikion Phormion (225) Telesippos of Per- Euphronios living at? Sounion (epi Sou) Servants (therapontes)[3] Herakleides of Hieromnemon (230) Herakleides the second Mys of Polemon Lakon of Phylippos Arkesas of Kallias Daos of Phanes or Phano- (235) Herakleides of Melesandros Pantarkes of Demophilos Hermaios of Mikylio(n?) (240) Euboulides of Mnesip(pos?) Myrmex of Euxitheos Euainos of Euxitheos Alypetos of Aristar(chos?) Euphron of Euphronios (245) Hierombrotos of Ariston Aristoboulos of Arista(rchos?) Thraix of Nikoboulos Euarchides of Kephisok(les) (250) Apollonides of Antiphates Hegias of Antiphates Artimas of Antiphat(es) Noumenios of Pytheas (255) Tibeios of Pytheas Syros of Charidemos Gelon of Charide(mos) Antiphanes of Aristot(eles) Simias of Kleon (260) Pati..s of Diphilos Gerys of Amynan(dros) Glaukias of A.ol– . . .
col. 8
. . . –cheides of Amei(nias?) (265) Gerys of Apollo(–) Ktitas of Epikrat(es) Euphron of Archede(mos) Apollonios of Aristomenes (270) Herakleides of Philonichides Strombichides of Charidemos Phoinix of Eucheiros (275) Nauson of Theophilos Trierarchs (triērarchō) trireme 3[5] Protomachos of Kephi(sia) Pausistratos of Ste(iria) Marines (epibatai)[7] (280) Chairemon of Agryl(e) Mnesias of Agryle Phrourarchos of Agry(le) Amphikles of Agry(le) Hippodamos of Agry(le) (285) Iason of Agryle –stratos of Agry(le) –os of Kephisi(a) – of Lam(ptrai) – of Triko(rynthos) (290) [Shipwright (naupēgos)][8] –es of Ster- Helmsman (kubernētēs)[8] –es of the Chersonese (Cherr) [Bow officer (prōiratēs)] (295) –des of Ke(-) [Boatswain (keleustēs)] –nes of Pte(lea?) [Piper (aulētēs)][8] –n of Pri(ene?) (300) Officer of the 50 (pentēkontarchos) –les of Pai(ania?) Archers (toxotai) - of Oinoe – of - (305) Citizen sailors (nautai astoi) – of Keph(isia) – of Keph(isia) – of Keph(isia) – of Keph(isia) (310) –s of Keph(isia) – of Keph(isia) –ses of Keph(isia) –os of Koll(ytos) –les of Koll(ytos) (315) –oros of Pal(lene) –es of Ankyl(e) –los of Agry(le) –os of Ker(ameis) – of Phlya Lines missing (320) To- Ma- Simos - Manes - [An?]tin- (325) Ge- Aga- Euphr- Manes of -im(-) Hermod- of -a(-) (330) Euemp- of -lio(-) Ergoti- of -do(-) Manes of -kl(-) Myrrhin- of -n(-) Sosias of -n(-) (335) Sidarich- Heraklei- Artim[a]s Zopyros Pataikos (340) Simias of Me- Timon of Nau- Eukrines of Nau- Charon of Kephis- Karion of Ktes- (345) Attas of Chari- Arkadion of Eu- Pithekos of Eu- Eubios of Phan- Mikos of Ka- (350) Noumenios Hegestra[tos] Kephiso- Amak- Chair- (355) Ly- M- . . .
col. 9
. . . Sy– Pyrrhos of T- Artemo[n] (360) Herakleides Eures– Sarpedon of Pausistratos Aristodemos (365) Lysistrat[os] Karion of Keph– Hermaphilos of Ktesikle[s?] Epimeles (370) of Pausistratos Maron of Me– Artimas of Dionysios Agathon [of -?] (375) Lakon of O– (?) Euxe– Dexithe[os] Hermon of – Demetrios (380) of Ktesiphon Hermaios of Philokle(s) Satyros of Peithago(ras) Thraix of Peithago(ras) Parmenon (385) of Agathokles –nios of Eukleid(es) – of Ktesikl(es) –on of Mnesias Noumenios of Phroura(rchos) (390) Thraix of Amphikl(es) Thraix of Hippodamas Kallistratos of Iason Kallias of Hippos(tratos?) (395) Thraix of Miko(s?) Apollonios of Naukr(ates?) Aisopos of Lysimach(os) Heraios of Onesimos Syros of Chairemo(n?) (400) Hermon of Theophras(tos) Herakleides of Kal(-) Artimas of Arches(tratos?) Karion of Euarchos Gerys of Euarchos (405) Manes of Archias Thraix of Archias Trierarchs (triērarchō) trireme 4[6] Poseidippos of Perg(ase) Morychos of Thria (410) Marines (epibatai)[7] –s of Acharnai . . . Lines missing . . . - of -eth(-) (415) -s of Phegaia -eides of Teithras [Foreigners (xenoi)] - of -rai(-) . . . At least 2 lines missing (420) . . . ino- Diodoros from Per(-) Karion from Aig(ilia?) Alkimenes from Pe(-) Eugas from Meli(te) (425) Kerkon from Meli(te) Tynnon (living) at Phaleron Sosistratos from M(elite?) Nikoboulos from Me(lite) Dexios from Aigi(lia) (430) Botylos from Per(-) Simos of Thasos Philon from Pera(-) Eukles (living) in Pe(-) Lykon (living) in Sk(ambonidai?) (435) Melantes from - Dexios (living) in - Hippos (living) in Ko(-) Apollodo[ros] Pantakle[s] (440) Daos (living) in O- Euopides - Nikon (living) in - .intes - -oteles - (445) -on (living) in - Antidot[os -] Anthias -n (living) in - Lines missing
col. 10
. . . Syros of Protarchos (450) Ergophilos of Euar(ch-) Manes of Eumar- Manes of Kydistra- Nados of Asopod(oros?) Kallistratos of On- (455) Hermon of Pyrrhichos Ophelion of Oneto(r?) Emporos of Xenok- Euarchos of Lysip(pos?) Gerys of Theario(n) (460) Agathon of Eudik(os?) Chionides of Euthy(-) Gelon of Theodotos Simos of Xenod- Hekatonymos [of -?] (465) Euarchos of Nikom(achos?) Thraikylion of Niko(machos?) Euainos of Nikoma(chos?) Parmenon of Ekpho- Syros of Polites (?) (Polito) (470) Kylikon of Theotimos Lysanias of Theotimos Manes of Platon Iatrokles of Posei(-) Thrasylas of Eutych(-) (475) Syros of Phillid(-) Taurosthenes of Kal(-) Kyrsas of Euthori(-) Xanthippos of Euxe(-) Manes of Chryso(-) (480) Artemidoros of Phil(-) -antides of K.l(-) - of -ythe- - of -lokr(-) . . .