List of contributors in Athmonon

SEG 24.197 Date: Early 4th cent. BC
 
. . . [1] [The following] contributed [on behalf of him?]: Thrasykles son of Thrasyllos Euthydikos son of Akesandros Uninscribed line (5) Eutropos son of Koloios Thougeiton son of Theodoros Eudemides son of Eudemos Onesippos son of Onasas Phileas son of Aichmokleides (10) Phalanthos son of Demetrios Agatharchides son of Euphorbos Antidoros son of Ergoteles Isotimides son of Smikrias The following contributed on behalf of him: (15) Isokles, Smikrion, Philistides; Euthydemos son of Akesandros Chairias son of Pyrrhias Protomachos son of Protias Eudramon son of Parmonides (20) Mnesimachos son of Salaipon Pistokles son of Pistias Kallias son of Apollodoros Nausistratos son of Strombon Kollytides son of Medimachos (25) Euxitheos son of Kallias Derkylides son of Derkylos Pistias son of Kothon Kteson son of Eutychos Lysimachides son of Kallias (30) Hierokles son of Archestratos Andron son of Aischylos Eukleides son of Eukleides Ariston son of Adeistos Ameinias son of Theodoros (35) Thougeiton son of Theodoros Diodotos son of Dion Sosibios son of Sosimenes.