List of names

AIUK 11 (Ashmolean Museum, Oxford) no. 8 Date: early ii AD?
 
col. 1
Epagathos Markos Markos Timokrates (5) Demetrios Epagathos Medios Theon Boethos (10) Attalos
Ianouarios Diognetos Philemon Zosimos (15) Bakchis Apollonios Zosimos Antiochos Chrysogonos (20) Hagnos Apollonides Eisidotos Philoxenos Dionysodoros (25) Zosimos Benystos Theogenes Uninscribed space
col. 2
. . . . . . (30) Em- Dem- Thallos Sophistikos Demokrates (35) Kittos Sosibios Threptos
col. 3
Euporos Eukarpides (40) Alexandros Athenodoros Euporos Euodos Eleusinios (45) Erastos Thalamos Hieron Gorgias Eisidotos (50) Eukarpos Demosthenes Nikias Diskos Hedistos (55) Epitynchanon Uninscribed space
col. 4
Eutych- Epikt- Artem- Asklep- (60) Aphrod- Ek-k- Athe- Herak- Eu- (65) Asklep- Aga- Athe- Zoi- Heph- (70) Nik- Epi- Uninscribed space[1]