Agora XVI 2

Agora XVI 7

Agora XVI 34 - Alliance with Boeotians, 395 BC

Agora XVI 36/1

Agora XVI 36/2

Agora XVI 45

Agora XVI 45d

Agora XVI 48 - Decree to protest to Aitolian League, 367/6 BC

Agora XVI 58

Agora XVI 61

Agora XVI 62

Agora XVI 65

Agora XVI 66

Agora XVI 67

Agora XVI 69

Agora XVI 70

Agora XVI 72

Agora XVI 73

Agora XVI 74

Agora XVI 75

Agora XVI 76

Agora XVI 77

Agora XVI 78

Agora XVI 79

Agora XVI 81

Agora XVI 82

Agora XVI 83

Agora XVI 85

Agora XVI 88

Agora XVI 89

Agora XVI 90

Agora XVI 91

Agora XVI 92

Agora XVI 93

Agora XVI 94abid

Agora XVI 94cj

Agora XVI 94e

Agora XVI 94f

Agora XVI 94g

Agora XVI 94h

Agora XVI 94k

Agora XVI 95

Agora XVI 96

Agora XVI 98

Agora XVI 106A

Agora XVI 106F

Agora XVI 106G

Agora XVI 106H

Agora XVI 111

Agora XVI 127