Casualty list for Athenians who fell in 424/3 BC

AIUK 4.6 (BM, Funerary Monuments) no. 80 Date: 424/3 BC
 
col. i
[tribe V Akamantis] -ras[y] . . . o[s] . . . philos(?) Aristonymos Ai[schi]nes (5)Sm[ikytho]s
Of (the tribe) Oi[neis]VI Lysippos Kalliphon Spoudias (10)Pherekles Pausiades Philippides
Of (the tribe) KekropisVII Lykomedes (15)Theodotos Lykinos Anaitios Menekles Phrynichos
(20)Of (the tribe) HippothontisVIII Theotimos Skyrokles Charias Euangelos (25)Nikostratos Thrasymachos Phanias Kallikles Exopiades
(30)Of (the tribe) AiantisIX Kratinos
Of (the tribe) AntiochisX Aristomedes Ameinokles (35)Aischines Pantakles Charidemos Timoxenos Antiphanes (40)In Poteidaia: Pantakles Hagnodemos Archias In Amphipolis: (45)Philophron In Thrace: Eukrates In Pylos: Hegesias (50)In Sermylia: Polymnestos In Singos: Pausias (53a)⟦Antiphanes⟧
col. ii
[tribe V Akamantis] . . . ipha- - (55) . . . stra- - Timan Eubou[l- -] Mnes- -
Of (the tribe) OineisVI (60)Telepha[nes] Charis- - Demostrat- -
Of (the tribe) KekropisVII Lykon (65)Timodemi[des] Soinaut[es] Leochare[s]
Of (the tribe) AiantisIX Glauko- - (70)Thrason
Of (the tribe) AntiochisX Antiophemos Epitelid[es] Euthymachos (75)Nikippos
Enrolled (?): Hieron Antiphanes Archers: (80)Philippos Naupaktos Dexios Mnesagoras Herakleides (85)Herophilos Onesimos Hierokles Anaxi- - Foreigners: (90)Athenodoros Euphraios Chairigenes Posei[di]ppos Menon (95)Straton[1]