A prytany of Demetrias

IG II3 1 959 Date: Ca. 265 BC
 
. . . [1] Lysiades son of Lysi- Stephanos Theotimos Ladamas son of Theodoros
(5) Potamos Asopodoros Nausistratos
Oion Philostratos
(10) Kothokidai Sokratides Philostratos
Hippotomadai Pytheas
(15) Phyle Agathymos son of Satyrion Diopeithes Antigenes Phanomachos . . .