List of men

AIUK 2 (BSA) no. 8 Date: c. 100-90 BC
 
Alketes son of Euagion of Perithoidai Herakleides son of Herakleides of Sphettos Aristagoras son of Troilos of Piraeus Androkles son of Theophiliskos of Kephisia (5) Lucius son of Lucius of Rome Marcus son of Marcus of Rome Achilleus son of Achilleus of Piraeus Diodotos son of Lysias of Gargettos Seleukos son of Seleukos of Perithoidai (10) Byttakos son of Pyrrhos of Lamptrai Nikias son of Xenodikos of Azenia.[1]