Lambert, BSA Inscriptions E1

Lambert, BSA Inscriptions E2

Lambert, BSA Inscriptions E3

Lambert, BSA Inscriptions E4

Lambert, BSA Inscriptions E6

Lambert, BSA Inscriptions E7

Lambert, BSA Inscriptions E8

Lambert, BSA Inscriptions E9

Lambert, BSA Inscriptions E10

Lambert, BSA Inscriptions E11

Lambert, BSA Inscriptions E12

Lambert, BSA Inscriptions E13

Lambert, BSA Inscriptions E14

Lambert, BSA Inscriptions E15

Lambert, BSA Inscriptions Appendix, p. 516