Dedication by arbitrators, 325/4 BC

IG II3 4 35 Date: 325/4 BC
 
The arbitrators (diaitētai) in the archonship of Antikles (325/4) dedicated (this), having been crowned by the People[1]
col. 1
Erechtheis Lamptrai (5) Nikias Euthyphron Charisios Kedoi Demokles (10) Euonymon Aischraios Eubios Phanyllos Sokrates (15) Anagyrous Archidamos Kephisia Demaratos Diopeithes[2] (20) Phegous Dionysodoros Kallaischros
Aigeis Kollytos (25) Glaukonides Meidylides Kydantidai Kalliteles Thraseias (30) Erchia Epigenes Theoxenos
col. 2
Halai Nikeratos (35) Timotheos Gargettos Epikles Ikarion Theodoros (40) Kleainetos Diomeia Dorotheos Hestiaia Hegesias (45) Plotheia Mantitheos
Pandionis Probalinthos Stephanos (50) Paiania Neandros Meidon
Leontis Leukonoion (55) Didymias Cholleidai Gnathon Deinias Straton (60) Sodamos
col. 3
Deiradiotai Philon Atalophron Euthykles (65) Phrearrhioi Philokedes Straton Sounion Amphikles (70) Skambonidai Phylakides
Akamantis Prospalta Archidamos (75) Philokrates Nikostratos Nikostratos Cholargos Aristainetos (80) Thorikos Mnesistratos Chaireas Hagnous Nikandros (85) Poros Philok[rates]
Oineis Oe Kleandros (90) Menekrates
col. 4
Ptelea Demetrios Acharnai Aischeas (95) Epichares Mnesimachos Eukles Athenodoros Pytheas (100) Pythodoros Antichares
Kekropis Xypete Syndromos (105) Eukles Melesandros Eukleides Halai Hierophanes (110) Philokrates Demokritos Aixone Kalliphanes Exekestides (115) Daidalidai Xenokles Athmonon Chairephon Eubios
col. 5
(120) Melite Hegesias Kleainetos Kephisios Phlya (125) Charias
Hippothontis Oion Autodikos Aristoboulos (130) Oinoe Phanias Kallias Piraeus Sokrates (135) Ariston Kopros Sostratos Acherdous Archedemos (140) Azenia Euthykrates
Aiantis Oinoe Epichares (145) Rhamnous Philon Nikon
col. 6
Lysistratos Lysistratos (150) Aphidna Telesippos Phaleron Hegesias Marathon (155) Olympiodoros Trikorynthos Lysimachos
Antiochis Semachidai (160) Thrasymachos Eroiadai Kalliteles Pallene Theotimos (165) Kallistratos Aigilia Astymedon Arched[emos] Alopeke (170) Kalliteles.