Dedication by the prytany of Leontis, 371/0 BC

IG II3 4 53 Date: 371/0 BC
 
Face A (front)
col. 1
[1][from Phrearrhioi] – son of -dikos Euethides son of -emos Apollod[-os son of Kephi]sokles (5) Melesias son of -eles Kedeides – Sosias son of D-s Peisitheos son of Euxitheos Xenophon son of Teisis (10) Smikri[as son of Eu]ripides from Sounion Philoneos son of Ameinonikos Timotheos son of Hippostratos (?) Alexippos son of Epigenes (15) Polycharmichos son of Pataikos from Deiradiotai Dromokleides – Hermodoros son of Straton from Potamos (20) -oros son of Pan- . . .
col. 2
from Ska[mbonidai] Leokrates son of Hippokrates Hyperanthes son of Atar⟨b⟩ion (25) Dositheos son of Antigenes from Leukonoion Theoros son of Mnesistratos Kallikrates son of Pamphilos Aristomedes son of Meton (30) from Kettos Philokrates son of Amphitelides Melankomas son of Hierokles Euboulos son of Lysias from Upper Potamos (35) Demokles son of Antikles Philoxenos son of Lysistratos from Lower Potamos Theaios son of Hippokles from Cholleidai (40) Epikrates son of Eukles . . . from Halimous
col. 3
Apolexis son of Ap- Xenopeithes son of Xenokles (45) Charisandros son of Exekestos uninscribed space in (the archonship of) Phrasikleides (371/0)
Face B (right)
Le[ont-] in [the archonship] of Ph[rasikleides] (371/0) Diakris[2] (50) from Pelekes Aleximachos son of Charinos Amphithos son of Amphion from Hybadai Charikles son of Sosias (55) Polykrates son of Lysan- from Oion Phanostratos son of Stratios from Kolonai Protomachos son of Pytho- (60) –os son of Arxillos.