Dedication by officials

IG II3 4 63 Date: mid-4th cent. BC
 
Archeneos son of Archemachos of AnagyrousI[1] Misgolas son of Naukrates of KollytosII Kallikratides son of Kallikrates of SteiriaIII Nikesion son of Sosistratos of SounionIV (5) Lysanias son of Lysistratos of ThorikosV Mnesistratos son of Mnesimachos of AcharnaiVI Euthydomos son of Demetrios of MeliteVII Exekestos son of Exekias of AnakaiaVIII Boutheros son of Dionysios of MarathonIX (10) Euthippos son of Euthios of PalleneX Chairestratos son of Phanostratos of KephisiaI, secretary Iophon son of Sophokles of KolonosII, under-secretary uninscribed space Leochares made (this).