Dedication by the leader of a friendly society (eranistai)

IG II3 4 661 Date: ca. 150-125 BC
 
[Eirenaios son of Eiren]aios of Antioch dedicated the stele . . . Leader of the friendly society (archeranistēs) Eirenaios. Priest Eirenaios the younger.
col. 1
(5) Bithys Metrophanes Theokles Neon Lamedon (10) Antigonos Eumenes Bakchides (?) Onesimos Chresimos (15) Diokles Zenon Apollonios Hermon Damon (20) Noumenios Diodoros of Sounion Xenon Onesimos the younger Euphranor (25) Asklepiades Parnasos Strymon Sarapion Dionysodoros (30) Daos Menodotos 8 lines missing
col. 2
Demokleia Stratonike Ammonia (35) Thebageneia Dionysia Dionysia Diodote Metriche (40) Gnome Apollonia Eutychis Metrodora Hedeia (45) Euporia daughter of Philonides Dionysia daughter of Ammonios Kleopatra Ammia Isias (50) Erotis Diodora Philainis Persis Doris (55) Antiochis Diodote Sardion Euporia Epikarpia (60) Arete -ys 5 lines missing
col. 3
Artemidoros Menandros Philonides (65) Dorotheos Mysta Mnason Herakleides son of Philo(-) Moschion (70) Sarapion Glaukias Philonides of Iphistiadai Glaukos Arsakes (75) Maarkos Onesimos Botrys Herakleitos Hieron (80) Philon of Halai Herakleides of Marathon Athenodoros Eirenaios son of Menandros Chalinos (85) Lamedon the younger Lysanias Artemidora Lysanias of Ionidai Asklepias (90) Diodotos Stratonike Demokritos Alexion Nikostratos (95) Biottos Artemisia -s . . . [1]