Accounts of the Amphiktyons of Delos, 377/6-374/3 BC

AIUK 3 (Fitzwilliam Museum, Cambridge) no. 3 Date: 377/6-374/3 BC
 
Face A
Fragment a
[θ] ε ο ί τάδε ἔπραξαν Ἀμφικτύονες Ἀθηναίων ἀπὸ Καλλέο ἄρχοντος (377/6) μέχρ- ι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος (375/4) Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ ἀπὸ Ἐπιγένος ἄρχοντος μέχρι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς (5)το͂ ἐπὶ Ἱππίο ἄρχοντος, χρόνον ὅσον ἕκαστος αὐτῶν ἦρξεν, οἷς Διό- δωρος Ὀλυμπιοδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευεν, ἀπὸ Χαρισάνδρ- ο ἄρχοντος (376/5), Ἰδιώτης Θεογένος ἈχαρνεύςVI, μέχρι το͂ Ἑκατομβαιῶνο- ς μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος (375/4), Σωσιγένης Σωσιάδο Ξυπε- ταιώνVII, ἐνιαυτὸν ἐπὶ Καλλέο ἄρχοντος (377/6), Ἐπιγένη[ς Μ]εταγένος ἐκ Κο- (10)ίληςVIII, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο ΜαραθώνιοςIX, Ἐ[π]ικρά[τη]ς Μενεστράτο Π- αλληνεύςX. αἵδε τῶν πόλεων τ[ο͂] τόκο ἀπέδο[σ]αν· Μυκόνιοι ΧΗΗ𐅄Δ, Σύρ- ιοι ΧΧΗΗΗ, Τήνιοι Τ, Κεῖοι [𐅆ΗΗΗ]Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁, Σερίφιοι Χ𐅅Η, Σίφνιοι ΧΧΧΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ, Ἰῆται 𐅅ΗΗΗ, [Πάριο]ι ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ, Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο Χ [Χ]ΧΧ, Θερμαῖοι ἐξ Ἰκάρο ΗΗΗ[Η· κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν πόλεων ΤΤΤ (15)[Τ]ΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· οἵδε τῶν ἰδιω⟨τῶ⟩ν το͂ τόκο ἀπέδοσαν· Ἀρίστω- [ν] Δήλιος ὑπὲρ Ἀπολλοδώρο Δηλίο 𐅅ΗΗΗΗ, Ἀ[ρ]τυσί[λ]εως Δήλιος ὑπὲρ Γλαυκέτο Δηλίο 𐅅ΗΗ, Ὑψοκλέης Δήλιος ΗΗ[Η], Ἀγασ[ι]κλέης Δήλιος ὑπ- ὲρ Θεοκύδος Δηλίο 𐅅̣ΗΔ[Δ]Δ̣, Θεόγνητος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλί- [ο] ΗΗΗΔ𐅂𐅂ΙΙΙ, Ἀντίπατρος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂 (20)[ΙΙ]Ι, Πολυ[. . . .]ς Τήνιος ὑπὲρ Μ[. . .]μένος Τηνίο ΗΗΗΗ, Λευκῖνος Δήλι- [ο]ς ὑπὲρ Κλετάρχο Δηλίο 𐅅Η[ΗΗΗΔ]Δ̣Δ[𐅃], Λεωφῶν Δήλιος ὑπὲρ Πιστοξέ- νο Δηλίο ΗΗΗ𐅄, Πατροκλέης Δ̣[ήλ]ιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗΗ, Ἀρισ- τείδης Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Τηνίο ΗΗΔ· [κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν ἰ- [δ]ιωτῶν 𐅆ΗΗΗΔΔ𐅃· εἰσεπράχθη μηνυθὲν ἐκ τῶν Ἐπισθένος Δηλίο ΗΗ (25)[Η]𐅄ΔΔΔ· εἰσεπράχθη μηνυθὲ[ν] παρὰ Πύθωνος Δηλίο ΧΗ· ἐκ τῶν ἐνεχύρ- [ω]ν τῶν ὠφληκότων τὰς δίκα[ς] τιμῆς κε[φ]άλαιον Χ𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ𐅃· μισθώ- [σ]εις τεμενῶν ἐξ ῾Ρηνείας ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Χαρισάνδρο (376/5), Ἱππ- οδάμαντος (375/4), ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο, Ἱπ[πί]ο [Τ]ΤΧΗΗ[Δ]Δ· μισθώσεις τεμενῶ- ν ἐγ Δήλο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρχόντων ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· οἰκιῶν μισθώ- (30)[σ]εις ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος (375/4) Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο ΗΗ𐅄 [Δ]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· λήμματος κεφάλαιον 𐅈ΤΤΤΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁. ἀπὸ τότο τάδε ἀνηλώθη· στέφανος ἀριστεῖον τῶι θεῶι καὶ τῶι ἐργασαμένω- ι μισθός, Χ𐅅· τρίποδες νικητήρια τοῖς χοροῖς καὶ τῶι ἐργασαμέν- ωι μισθός, Χ[.]· ἀρχεθεώροις Τ· εἰς κομιδὴν τῶν θεωρῶν καὶ τῶν χορῶ- (35)[ν] Ἀντιμάχωι Φίλωνος Ἑρμείωι τριηράρχωι ΤΧ⁝ ἀριθμὸς βοῶν τῶν ε- [ἰς τὴ]ν ἑορτὴν ὠνηθέντων Η𐅃ΙΙΙΙ, τιμὴ τότων ΤΧΧΗΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· πέταλ- [α χρυσ]ᾶ καὶ χρυσωτεῖ μισθός, ΗΔΔ𐅃𐅂̣· εἰς τὰ προθύματα τῆς ἑορτῆς [. . . · κομ]ιδὴ τῶν τριπόδων καὶ τῶν βοῶν [κα]ὶ πεντηκοστὴ καὶ τρο[φὴ] [τοῖς βοσ]ὶ καὶ ξύλων τιμὴ τῶν ἐπὶ τ̣[. . . . . . . . 16 . . . . . . . . ω]ν τιμ[ὴ . .] (40)[. . . . 8 . . . .] καταλλα̣[γὴ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]
Fragment b
[. . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . .]Σ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . .]Σ̣ΑΙ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . .]ΝΝΕ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . .] κυλι[κ? . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] (45)[. . . . . . . . 15 . . . . . . .]ΚΑ[. . . . . . 11 . . . . .]ΑΛΑΙ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . 14 . . . . . . .]ΑΙ[. . . . . . 12 . . . . . .]ΙΗΡΑ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . 10 . . . . .]ς καὶ ΕΙ[. . . . . . 12 . . . . . .] τῶι χ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . 9 . . . .]ι τὸν πελα[νὸν καὶ τὰ?] χορεῖα Τ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . Ἀμφικτ]ύοσιν εἰς τὰ [ἐπιτή]δεια καὶ γ[ραμματεῖ καὶ ὑπογραμμα]- (50)[τεῖ . . . 5 . .]ΔΔΔ· κεφάλαιον ἀναλώματος 𐅈̣Τ̣[. . . . . 10 . . . . . · τοῖσδε ἐδαν]- [είσαμεν ἐ]πὶ ταῖς αὐταῖς συνθήκαις κα[θάπερ οἱ ἄλλοι τὰ ἱερὰ χρή]- [ματα το͂ Ἀπ]όλλωνος το͂ Δηλίο δεδανεισμ[ένοι εἰσί· . . . . . . . 13 . . . . . .] [. . . 6 . . . ί]ωι 𐅅· Πασικλέει Δεικράτος Την[ίωι . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] [. . . 5 . . ί]ωι ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· Φοινικλ[έ]ει Λεωπρέπ[ος . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] (55)[. . . 6 . . .] Δηλίωι ΔΔ𐅃· κεφάλαιον ἀναλώμα[τος σὺν τοῖς δανείσμασιν] [𐅈ΤΤ𐅅Η𐅄]Δ𐅃ΙΙ· περίεστι ΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂[𐅂𐅂𐅂𐅁 vacat] [τάδε ἔ]πραξαν Ἀμφικτύονες ἀπὸ το͂ Σκι[ροφοριῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπ]- [ποδάμ]αντος ἄρχοντος (375/4) μέχρι Σωκρατίδ[ο ἄρχοντος (374/3) Ἀθήνησι, ἐν Δήλ]- [ωι δὲ] ἀπὸ Πανήμο μηνὸς μέχρι Πυρραίθ[ο ἄρχοντος, οἷς Διόδωρος Ὀλ]- (60)[υμπι]οδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευε[ν, Ἀθηναίων . . . . . . 12 . . . . . .] [. . . .]δο ὈῆθενVI, Νικομέν̣ης Ἱέρωνος Ἁλα[ιεύςVII, Ἐπιγένης Μεταγένος ἐ]- [κ Κοί]ληςVIII, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο Μαραθώ[νιοςIX, Ἐπικράτης Μενεστράτ]- [ο Πα]λληνεύςX, Ἀνδρίων Δαμάλης Δαμάλο, [. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .] [․ Λε]ωγορί[δ]ο, Θεοτέλης Ἀνδροκρίτο, Ν̣έ[στωρ Ἀέλπτο. Λήμματα τάδε· μ]- (65)[ισθ]ώσεις τεμενῶν ἐ[ξ] ῾Ρηνε[ί]ας ΤΗΗΗ𐅄̣[. . . . · μισθώσεις τεμενῶν ἐγ Δ]- [ήλο] Χ𐅅ΔΔ𐅂𐅂· μ[ι]σθώσεις οἰκ[ι]ῶν ΗΗ𐅄ΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἐκ τῶν ἐνεχύρων? . . . 5 . .] [. .]· λήμματος κεφάλαιον ΤΧΧΧΔ𐅂𐅂· ἀπὸ [τότο τάδε ἀνηλώθη· εἰς ἱερὰ τ]- [ὰ κ]ατὰ μῆνα καὶ μοσικῆς ἆθλα καὶ γυμ[νικῆς . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] [. κ]αὶ σαλπικτεῖ καὶ κήρυκι καὶ τῶι ὑ[πηρέτει . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] (70)[. .]κον Χ𐅅̣Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁· τὸ τειχίον ἀνοι[κο]δομ[ησα . . . . . . . . 15 . . . . . . .] [.]Ο̣Η καὶ εἰς ἐπισκ̣ευὴν το͂ ἐπιστασίο [κα]ὶ το͂ Ἀ[νδρίων οἴκο? . . . . · εἰς] [ἀν]άθεσ{σ}ιν το͂ στεφάνο καὶ εἰς τὰς σ[τλεγγ?]ίδα̣ς̣ [- συνηγόροις τ]- [οῖ]ς ἐπὶ τὰς δίκας πεμφθεῖσιν ὑπὸ τ[ῆς] βολῆς: Η̣𐅃̣[. . . . . . . . 15 . . . . . . .] [. .]ων 𐅅𐅄· Ἀμφικτύοσιν Ἀθηναίων εἰς [τ]ἀπ[ι]τήδει[α καὶ γραμματεῖ κα]- (75)[ὶ ὑ]πογραμματεῖ ΧΧ𐅅Η𐅄𐅃𐅂[𐅂]𐅂· Ἀμφικτ[ύ]οσιν Ἀνδ[ρίων εἰς τἀπιτηδει]- [α Χ]ΧΗ· κεφάλαιον ἀναλώματος: ΤΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁[: περίεστι Χ𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔ] [Δ𐅂𐅂𐅁]. κεφάλαιον το͂ περιόντος σὺν τ[ῶ]ι ἐκ το͂ προτ[έρο λόγο Τ𐅆𐅅ΗΗΗ𐅄Δ] [𐅂Ι. ἀπ]ὸ τότο τοῖσδε ἐδανείσαμεν Δη[λ]ίων ἐ⟨π⟩ὶ τα[ῖς αὐταῖς συνθήκαι]- [ς καθά]περ οἱ ἄλλοι τὰ ἱερὰ χρήματα το͂ Ἀπόλλω[νος το͂ Δηλίο δεδανε]- (80)[ισμένοι] εἰσίν v ΧΧΧ· το͂το ὀφείλο[σ]ιν δανειστ[αὶ . . . . . . . 14 . . . . . . .] [. . . 6 . . . Ἀπ]ολλοδώρο, Κοίβων Τηλ[ε]μνήστο, Ἀρι̣σ̣[τ . . . . . . . . 15 . . . . . . .] [. . . . . . 12 . . . . . .]οκλείδο, Ἀρτυσί[λ]εως Νικάρχο, [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . 15 . . . . . . . Ε]ὐ̣τ[υχ?]ίδ̣η̣ς Δ[ι]ονυσοδώρο, [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . .]ωστράτο, Πα̣[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] (85)[. . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . .] Πισ̣τότιμος [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . .]ο, Εὐθυκράτ[ης? . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . 15 . . . . . . . δάνεισμα ἕτ?]ερον v Τ· το͂τ[ο ὀφείλοσιν . . . . 8 . . . .] [. . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . .]ίο, Δ[ημ]οκλέ[ης? . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . Δη]μοφάνης Δη̣[. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] (90)[. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .]δο, Ἀρίστων Α[. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .]ς, Τύννων Θε[. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .]το, Πατροκ[λέης? . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .]ς, Τιμῶναξ [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .]ο· Σε[ρ]ιφίοι[ς (ἐδανείσαμεν) . . . . 8 . . . .] (95)[. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .]ΗΗΗ· παρέδομ̣[εν . . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [. . . . 7 . . . Ἀνδρίων Ἀμφικτύοσ]ι Δαμάλει κα[ὶ συνάρχοσι? . . . . . 9 . . . .] [. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . ἱ]εροποιῶι Πυθ[. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]ωι 𐅅Η[Η]Η· κεφάλ[αιον ἀναλώματος σὺν ἀρ]- [γυρίωι ὧι ἐδανείσαμεν καὶ] π̣αρ̣έδ[ο]μεν· ΤΤΤ[. . . . . 10 . . . . . περίεστι?] (100)[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .] vacat [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . . μισθ]ώσεις τῶν τεμε[νῶν τῶνδε?· ἐπὶ Χαρισάνδ]- [ρο ἄρχοντος (376/5) Ἀθήνησι, ἐν Δ]ήλωι δ[ὲ] Γαλαίο, [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]𐅃, ἐγγυητὴς Νικ[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . 8 . . . . · ἐπὶ Ἱπποδάμαν]τος ἄρχοντος (375/4) Ἀ[θήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο] (105)[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]σιμβρότο Δ[ήλιος . . . . 8 . . . . ἐγγυητὴς] [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] Δήλιος. το͂ χωρ[ίο? . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .]ος ΗΗ𐅄, ἐγγυητὴ[ς . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . . ὃ ἦν?] Ἐπισθένος, Γ̣ο[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . ἐ]γγυητὴς Νικη[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .] (110)[. . . · ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχο]ν[τ]ος (374/3) Ἀθήνησι, [ἐν Δήλωι δὲ Πυρραίθο . . . 5 . .] [. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .]ρος̣ [. . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . .]
Face B
Fragment a
αἵδε τῶν πόλεων το͂ τό[κ]ο, ὃν ἔδει αὐτὰς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς ἀποδο͂ναι, ἐ̣νέλιπο[ν] καὶ ὀκ ἀπέδοσαν τῶν τεττάρω- ν ἐτῶν· Κεῖοι ΧΧΧΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂Ι𐅁, Μυκόνιοι ΗΗΗΗΔΔ, Σύριοι ΧΧΧ Χ𐅅ΗΗΗΗ, Σίφνιοι ΧΧ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ, Τήνιοι ΧΧΗΗΗΗ, Θερμαῖο- (5)ι ἐξ Ἰκάρο ΗΗΗΗ, Πάριοι ΤΤΤΤΧ𐅅ΗΗΗΔΔΔ, Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο Τ𐅄ΔΔΔ. αἵδε τῶν πόλεων τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆ- ς ἡμετέρας ἀρχῆς τεττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Καλλέο (377/6), Χαρισάνδρο (376/5), Ἱπποδάμαντος (375/4), Σωκρατίδο (374/3), ἐν Δήλωι δὲ Ἐπιγένος, Γαλαίο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Νάξιοι ΤΧΧΧ𐅅Η, Ἄνδ- (10)ριοι ΤΤ, Καρύστιοι ΤΧΧΗΗΗΗ· ⟦. . . . . . 11 . . . . .⟧ οἵδε τῶν ἰδιω- τῶν τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς τ- εττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Καλλέο (377/6), Χαρισάνδρ- ο (376/5), Ἱπποδάμαντος (375/4), Σωκρατίδο (374/3), ἐν Δήλωι δὲ Ἐπιγένος, Γαλαί- ο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Ἀγάθαρχος Ἀρίστωνος Δή[λι]ος ΗΗΗΗ, Ἀγ- (15)ακλέης Ὑψοκλέος Τήνιος ΗΗ[. .], Εὐφραίνετος Εὐφ[ά]ντο Δή- λιος ΗΔ, Ἀλκμεωνίδης Θρασυ[δαί]ο Ἀθηναῖος 𐅅Δ, Γλαύκιππ- ος Κλειτάρχο Δήλιος ΗΗΗΗ· Δ(?)[. . .]ων Καρύστιος ΗΗ, Σκυλλί- ας Ἄνδριος ΗΗ· Ὑψοκλέης Θεο[γνή]το Δήλιος ΗΗΗΗ, Πριανεὺ- ς Σύριος Γαλήσσιος ΔΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂𐅂· Ἡρα?]κλείδης Θρασυννάδ̣ο (20)Δήλιος 𐅄𐅂𐅂, Ἅβρων Θράσωνος [Σφήτ]τ̣ιος ΗΗ𐅄ΔΔΔ, Λάχης Λάχ- ητος Στειριεὺς 𐅅ΗΗ[.], Μαισι[άδης] Νυμφοδώρο Δήλιος ΗΔΔ ΔΔ· Θράσων Ἅβρωνος Σφήττιο[ς . . . , Ἀ]ριστηΐδης Δεινομέν- ος Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Κλεο[. . . . Τ]ηνίο ΗΗΔΔ̣. vacat οἵδε ὦφλον Δηλίων ἀσεβείας [ἐπὶ Χ]αρισάνδρο ἄρχοντος (25)Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο, τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[γ]ραμμένον [κ]αὶ ἀειφυγία, ὅτι [καὶ] ἐκ το͂ ἱε[ρο͂ το͂ Ἀ]πόλλωνος το͂ Δηλίο ἦ- γον τὸς Ἀμφικτύονας καὶ ἔτυπ[τον· Ἐ]πιγένης Πολυκράτο- ς Μ, Πύρραιθος Ἀντιγόνο Μ, Πατρο[κλέ]ης Ἐπισθένος Μ, ⟦. . . .⟧ ⟦. . . . . . . 14 . . . . . . .⟧ Ἀριστοφῶν Λε̣[υκί]ππο Μ, Ἀντιφῶν Τύννω- (30)[ν]ος Μ, Ὁ̣δοιτέλης Ἀντιγ[όν]ο Μ, Τηλ[εφά]νης Πολυάρκος Μ. vac.    vac. οἰκί[αι] ἐν Δή[λωι ἱ]εραὶ το͂ Ἀπόλλωνος τ- [ο͂] Δηλίο· οἰκία ἐν Κολω[νῶι] ἣ ἦν Εὐ[φάν]το, ἧι γείτων Ἄλεξος· [τὰ] κεραμεῖα ἃ ἦν Εὐφά[ντο], ο[ἷ]ς γεῖ[τον] τὸ βαλανεῖον τὸ Ἀρ- [ίσ]τωνος· ἐμ Πεδίωι· οἰκ̣[ία] ἣ ἦν Λευ[κίπ]πο, ἧι γείτων Ἀγησί- (35)[λε]ω̣ς· οἰκία ἣ ἦν Ἐπισθέ[νο]ς, ἧι γείτ[ω]ν ἡ ὁδ[ό]ς· χαλκεῖον ὃ ἦ- [ν Λευ]κ̣ίππο, ὧι γείτων̣ ἱ[. . . . 7 . . .]ε̣ν̣δεων οἰκήματα· οἰκία [. . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . ο]ἰκία ἣ ἦν Ἐπισθένο- [ς, ἧι γείτ . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . αἳ ἦσα]ν̣ Λευκίππο, αἷς γεί- [τ . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . γ]είτω οἰκήμα- (40)[τα . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . κεραμ]ε̣ῖα ἃ ἦν Εὐφ̣- [άντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . .]Ι̣Σ̣Ο̣[.]
Fragment b
[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .]ΕΟΙ[. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .]ν̣ησικ[. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] ὑ̣περῶιο[ν . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] (45)[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] καὶ γναφεῖ[ον . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .]α καὶ οἰκημ[α . . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . . ἦ]ν or [. . . . . . . 14 . . . . . . . ἦσα]ν Ἐπισθ[έ]νος [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] ἧι γείτω[ν] Δει[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] [γείτων - - - δ]ω̣ρος· οἰκ[ία] ἣ ἦ[ν . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] (50)[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] ὃς ἦν Λευκίπ[πο . . . . . . . . 15 . . . . . . .] [. . . . . . . . 16 . . . . . . . . γ]είτων Καίβων̣ [. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .]ος. vacat