Ephebic monument

AIUK 4.3B (BM, Ephebic Monuments) no. 3 Date: ca. 110-120 AD
 
. . . Diogenes [son of same of Gargettos?] Karpodoros son of Diogenes of Gargettos Philon son of same of Melite Epigonos son of same of Athmonon (5) Zoilos son of Eleutheros of Acharnai Euphemos son of same of Melite Sokrates son of Kyros of Berenikidai Dionysios son of Menekrates of Eupyridai Isidoros son of Philoxenos of Kolonai or Kollytos (10) Sotas son of Euboulides of Piraeus Zosimos son of Euboulides of Piraeus Herakleodoros son of Zoilos of Anaphlystos Herakleides son of Antiochos of Rhamnous Hermias son of same of Myrrhinoutta (15) Hieron son of same of Kephisia
col. 1
Onesimos son of Hygeinos Asklepiades son of Herak(-) Melissos son of same [Chari?]ton son of Xenophon (20) Eutychides son of Empo(rikos?) Soterichos son of Herakle(-)
col. 2
Philathenaios son of Ep(-) Libanos son of Eukl(-) Attikos son of Xenoph(-) (25) Epiktetos son of Dio(-).[1]