Four decrees honouring ephebes and their superintendent, 37/6 or 36/5 BC

AIO 1838 Date: 37/6 or 36/5 BC
 
Σῶσις Σώσιδος Ὀῆθεν ὑπὲρ τῶν [συνεφήβω]ν ἀνέθηκεν.
Decree 1 (Honours for sacrifices) ἀγαθῇ τύχηι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναί[ων· ἐπὶ Κ]αλλικρ̣[α]τίδου ἄρ[χο]- [ντ]ος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τρίτης πρυτανείας· Βοηδρομ[ιῶνος] τετράδι ἱστ[αμένου], [τ]ετάρτηι τῆς πρυταν[είας· β]ουλὴ ἐν τῶι θεάτρῳ ἡ [μεταχ]θεῖσα ἐκ τοῦ Πα[ναθη]- (5)ναϊκοῦ σταδίου· τ[ῶν προέδρ]ων ἐπεψήφιζεν Δίω[ν . . . 6 . . . ε]ὺς [κ]αὶ συνπρόεδροι· Λῦσ[ις] [Ἀ]σκληπι[άδου Ἁλιμούσιος εἶ]πεν. vvv ὑπὲρ ὧν ἀπαγ[γέλλε]ι ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων [Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου Ἁγνού]σιος ὑπὲρ τῆς θυσία[ς ἧς] ἔθυεν μετὰ τῶν ἐφήβων ἐν [τῶι πρυτανείωι τῆι Ἑστίαι καὶ τοῖς ἄλλ]οις θεοῖς οἷς πάτρι̣[ον ἦ]ν τὰ ἰσητητήρια v ὑπέρ τε τῆς [βουλῆς καὶ τοῦ δή]μου κα[ὶ παίδων κ]αὶ γυναικῶν καὶ τ[ῶν φί]λων καὶ συμμάχων καὶ γεγο- (10)[νέναι ἐν πᾶσιν τὰ ἱ]ερὰ καλὰ κα[ὶ σωτή]ρια· vvv τύχηι ἀ[γαθῆι δ]εδόχθαι τῆι βουλῆι, τὰ μ[ὲν ἀγαθὰ] [δέχεσθαι τὰ γ]εγονότα ἐν [τοῖς ἱερ]ε̣ίοις ἅπ[ασι ἐφ’ ὑγι]είᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῆς βουλ[ῆς καὶ] [τοῦ δήμου καὶ] παίδων καὶ γυ[ναικῶν καὶ] τῶν φ̣[ίλων καὶ σ]υμμάχων· vv ἐπαινέσαι δὲ καὶ [τὸν κοσμητὴ]ν Ὀλυμπιόδω[ρον Ὀλύμπο]υ Ἁ[γνούσιον καὶ] τοὺς ἐφήβους καὶ στεφανῶ{ι}- [σαι ἕκαστον] αὐτῶν θαλλ[οῦ ⟨στεφάνωι⟩ ἐπὶ τῆι πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβ]είαι καὶ τῆι παρ᾿ ὅλον τὸν ἐνιαυ- (15)[τὸν σπουδῆ]ι καὶ φιλοπον[ίαι, ἵνα τούτ]ων [συντελουμένω]ν φαίνηται ἡ βουλὴ τειμῶσα [αὐτοὺς ἀξίως] τῆς ἐπιβαλ[λούσης τι]μῆς. vv
Decree 2 (Honours for superintendent of ephebes) (16)Λ[ῦσις Ἀσκληπιά]δου Ἁλιμούσιος εἶπεν· ἐπιδὴ πρό- [σοδον ποιησάμενοι] πρὸς τὴ[ν βουλὴν οἱ ἐφη]βεύσαντε[ς ἐν τῶι ἐπὶ Με]νάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι ἐνφανίζου- [σιν τὸν κοσμητὴν αὐτῶν Ὀλυμπιόδωρον Ὀλύμ]που Ἁγνούσ[ιον εὐγενῆ καὶ φι]λότιμον εἰς ἑαυτοὺς γεγονέναι καὶ πε- [φροντικέναι - - - - - - - - - π]ροτρεπόμε[νον ἐπὶ τὰ κάλλι]στα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ παρακαθίζον- (20)[τα ταῖς τῶν ῥητόρων καὶ γρα]μματικῶν σ[χολαῖς καὶ ταῖς] γινομέ̣ναις ἀκροάσεσι· ἐπιμεμελῆσθαι δὲ [καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀ]σκήσ[εω]ν, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἐ[μπειρίας ἐν τοῖς] ὅ̣[πλοι]ς καὶ τῆς τῶν ἵππων γυμνασία{ι}ς [καὶ διηγωνίσθαι? ἐν τοῖς] ἀγῶσιν ἔν τε τοῖς Θησιήοι[ς καὶ Ἐπιταφίοις, ὁμοί]ως δὲ κ[α]ὶ ἐν τοῖς Ἀντωνιήοις τοῖς Πανα- [θηναϊκοῖς Ἀντω?]νίου θεοῦ νέου Διονύσου [- - - - - - - - - - - -]ου Ἀνθεστηριῶνος τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ . . . . 8 . . . .δι κα⟨ὶ⟩ τετελεκέναι τὴν πομπ[ὴν - - - τεθυ]κέναι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπιμελῶς τὸν (25)[τεθέ]ντ[α ἑαυτ]οῖς ἐπάνδρως ἠγω[νίσθαι, τεθυκ]έναι δὲ μετὰ τῶν ἐφήβων παραστήσαντος Τλα- . . . . 7 . . .ΟΣ. . . . 7 . . .ως τοῦ γυμνασιαρ[χήσαντος αὐ]τῶν ἐπὶ μῆνας δύο ταῦρον ὡς ὅτι κάλλιστον . . . . 7 . . .ΜΙΝ. . . . τοὺς ἐφήβους ἐν τῷ γ[υμνασίωι? τὴν] λαμπάδα ἐπάνδρως ποιουμένων τὴν πρὸς ἀλλή- [λους ἅμιλλαν καὶ ἐνδ]όξως· διατετη̣[ρηκέναι δὲ αὐτ]οὺς καὶ ἐν ταῖς βιοτικαῖ̣ς δαπάναις τοὺς μὲν προ[υ]- [χεῖς καὶ φιλοτίμους? π]ροτρεψάμεν[ον εἰς γυμν]ασιαρχίας, τοὺς δὲ συνμέτρους τῷ βίωι κουφίσαν- (30)[τα τῆς εἰς ταῦτα δαπάνης· π]ρονενο[ῆ]σθα[ι δὲ καὶ τῶν θ]υσιῶν ⟨ὧν⟩ οἵ τε ἐθισμοὶ καὶ οἱ νόμοι προσέταττον κα[ὶ] [τῶν εἰσιτ]ητηρ[ίων· τε]θυκέναι δὲ̣ με[τὰ τῶν ἐφή]βων τῇ τε κληματίδι καὶ τῇ πομπῇ τοῦ Ἐλαφηβολιῶ- [νος· ἀν]εστράφθαι δὲ καὶ δι’ ὅλου [τ]ο[ῦ ἐνιαυτοῦ ἴσως κ]αὶ πάντων αὐτῶν τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενον καὶ πρὸς [πάντας π]ατρικὴν εὔνοιαν προσφ[ερόμενον· ἐφ᾿ οἷς καὶ αὐ]τοὶ βουλόμενοι εὐχαριστεῖν αὐτῷ ἐστεφάνωσάν τε [αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι καὶ παρακαλοῦσιν τὴν βουλὴν ἐπιχ]ωρῆσαι ἑαυτοῖς ποιήσασθαι αὐτοῦ χαλκῆς εἰκό[ν]- (35)[ος ἀνάθεσιν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ὁμοίω]ς δὲ καὶ γραπτῆς εἰκόνος ἀνάθ[ε]σιν ἐν ὅπλωι [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]ΤΑΙ· vvv ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχθαι τῇ βουλῇ ἐπικε- [χωρῆσθαι τοῖς ἐφήβοις στεφανῶσαι τὸν ἑαυτῶν κοσμητὴν Ὀλυμ]πιόδωρον Ὀλύμπου Ἁγνούσιον ἐπὶ [τῆι πρὸς ἑαυτοὺς εὐνοίαι, ποιήσασθαι δὲ καὶ τὴν τῆς εἰκόνος ἀνάθεσιν] ἐν ὧι αἰτοῦνται τόπῳ, ὁμοίως δὲ καὶ [τὴν τῆς γραπτῆς εἰκόνος - - - - - - ἀνάθεσιν - - - - - - , ἵνα τούτων συντελου]μένων φαίνηται ἡ βουλὴ τὴν (40)[καθήκουσαν πρόνοιαν ποιουμένη τῆς ἀγωγῆς] τῶν ἐφήβω[ν καὶ τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρ]ῶν. vv
Decree 3 (Honours for ephebes and ephebic staff) (40)ἐπειδὴ οἱ ἐφηβεύσαν- [τες ἐν τῶι ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος ἐνι]αυτῶι καλῶς [καὶ εὐσχημόνως πεποίηνται τὴν] ἀναστροφ[ὴ]ν διὰ παντὸς τοῦ [τῆς ἐφηβείας χρόνου πειθαρχοῦντες τῶι τε] κοσμητῆι καὶ τοῖς π[αιδευταῖς καὶ προσεδρεύοντες] ταῖς τῶν [φιλο]σόφων καὶ ῥ[ητόρ]- [ων καὶ γραμματικῶν σχολαῖς καὶ ἐν τοῖς γυμν]ασίοις τὴν καθήκουσαν ἀνα[στροφὴν ποιούμενοι· ἐπιμε]μέ[ληνται δὲ] καὶ τῆς [περὶ] [τὸ σῶμα γυμνασίας καὶ ἀσκήσεως, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἐν τοῖ]ς ὅπλοις φιλοπονία{ι}ς παρ ὅλον τὸ[ν ἐνιαυτὸν - - -] (45)[- - - - - - - - - τὰς ἐπὶ τὴν χώραν ἐ]ξόδους κατὰ τὸ δυνατὸν πάντα πράτ[τοντες μεθ’ ὁμονοίας - - -] [- - - - - - - - - μετὰ πάση]ς φιλοτιμίας· διαφυλάττοντες δὲ καὶ τὴν π̣[ρὸς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν τάς τε] [πομπὰς συνέπεμψαν τῆι πόλει πάσας καὶ τὰς λειτ]ουργίας ἐλειτούργησαν· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς [- - -] [- - - παραστήσαντες ὡ]ς ὅτι κάλλιστα θύματα· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς Διογε[νείοις ἐν τῶι τεμένει καὶ τὰς] [ἄλλας θυσίας ἐπετέλεσαν τὰς καθηκούσας] καὶ ἐκαλλιέρησαν περί τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου [- - -] (50)[- - - βυβλία ἀνέθηκαν - - - εἰς τὴν ἐν Πτ]ολεμαίωι βυβλιοθήκην κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Μητροφά[νης - - - εἶπεν]· [ἵνα οὖν ἡ βουλὴ φαίνηται ἀποδεχομένη τ]ὴν̣ τῶν ἐφήβων ἀρετὴν καὶ τὴν πρὸς τὰ καλὰ φιλοτ[ιμίαν, ἀγαθῆι τύχηι] [δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τοὺς ἐφ]ήβους τοὺς ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος καὶ στεφανῶ[σαι χρυσῶι στεφάνωι] [ἐφ᾿ ἧι πεποίηνται εὐταξίαι καὶ τῆι π]ερὶ τὰ κα[λ]ὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων σπουδῆι, καὶ ἀνειπε[ῖν τὸν στέφανον Διονυσίων τῶν] [μεγάλων τῶι καινῶι ἀγῶνι κ]αὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων ἐν το[ῖς γυμνι]κοῖς ἀγῶσιν· τ[ῆς δὲ ἀναγορεύ]- (55)[σεως τοῦ στεφάνου ἐπιμελ]ηθῆναι τὸν στρατηγὸν καὶ τὸν κήρυκα τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλ[ῆς· ἐπαινέσαι δὲ] [καὶ τὸν γραμματέα Ἄτταλον] Ἀριστείδου Κυδαθ̣ηναιέα καὶ τὸν παιδοτρίβην Θεόδωρον Δημητρίο[υ Στειριέα] [καὶ τὸν ὁπλομάχον Ἀντιφάνη]ν Νικάδα Μελιτέα ⟨καὶ?⟩ το[ὺ]ς παιδευτάς, καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλο[ῦ στε]- [φάνωι ἐφ᾿ ἧι πεποίηνται ἀνα]στροφῇ· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, ἵνα [τού]- [των συντελουμένω]ν ἡ βουλὴ φαίνηται τιμῶσα [το]ὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας τῶν νέων ἐπιδιδόντας ἑ[αυ]- (60)[τοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτ]ηδευμάτων, γίνωνται δὲ καὶ ἕτεροι τῶν ὁμοίων ζηλωταί. vvvvv
Decree 4 (Honours for Sosis son of Sosis of Oe) (60)Κράτιππος Φιλοκλ[έο]- [υς - - - εἶπεν]· vvvv ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμ[ενοι π]ρὸς τὴν βουλὴν οἱ ἐφηβεύσαντες ἐν τῷ ἐπὶ Μενάνδρ[ου] [ἄρχοντος ἐνιαυτῶι] καὶ ὁ κοσμητὴς αὐτῶν Ὀλυμπιόδωρ[ος Ὀλύμ]που Ἁγνούσιος ἐμφανίζουσιν Σῶσιν Σώσιδος Ὀ[ῆ]- [θεν παρακολουθ]οῦντα τῇ τοῦ πατρὸς ἀρετῇ φιλοδόξ[ως κ]αὶ μεγαλομερῶς τὰ πρὸς ἁτοὺς ἀνεστράφθαι καὶ κοιν- [ῆι πρὸς πάντας καὶ πρ]ὸς ἕνα καὶ ἕκαστον βουλόμενον ὅσον ἐφ᾿ [ἑαυτῶι] τηρῆσαι τοὺς συνεφήβους ἀνεπιβαρήτους καὶ ἀνεισ- (65)[φόρους γυμ]νασιαρχήσαντά τε αὐτὸν καὶ φυλαρχήσαν[τα καὶ ποι]η̣σάμενον τὴν χορηγίαν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὑπερτι- [θέμενόν τ]ε τῆι μεγαλοψυχίαι ἀνατιθέναι καὶ τὴν στ[ήλην τὴν] ἕξουσαν τά τε ψηφίσματα καὶ τὴν ἀναγραφὴν [τὴν τῶν ἐ]φήβων καὶ ταῦτα πάντα πεπραχέναι εἰ̣[ς πᾶσα]ν δύναμιν τοῦ βίου τὴν φιλαγαθίαν ἐπιδικνύμενον, [καὶ διὰ ταῦ]τα παρακαλοῦσιν τὴν βουλὴν ἐπιχ[ωρῆσαι ποιήσασθ]αι αὐτοῦ γραπτῆς εἰκόνος ἀνάθεσιν ἐν τῇ Ἀτ- [τάλου στ]οᾶι· vvvv τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθα̣[ι τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι Σῶσιν Σώσι]δος Ὀῆθεν ἐφ᾿ ᾗ ἔχει ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικί- (70)[ας εἰς τ]οὺς συνεφήβους̣ [φιλοτιμίαι, ἐπικεχωρῆσθαι δὲ τοῖς συνεφ]ήβοις αὐτοῦ καὶ τῷ κοσμητῇ Ὀλυμ- [πιοδώρωι] Ὀλύμπου̣ [Ἁγνουσίωι ἀναθεῖναι Σώσιδος εἰκόνα γραπτὴν ἔ]χουσαν τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε· [οἱ] [ἐφηβεύσαντες ἐν τῶι ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι καὶ ὁ κοσμητὴς αὐ]τῶν Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου [Ἁγ]- [νούσιος - - - - - - - - - - - - Σῶσιν Σώσιδος Ὀῆθεν - - - - - - - - - - - - ἀνα]γράψαι δὲ καὶ τόδε τὸ ψήφισ[μα] [- - - - - - - - - εἰς τὴν αὐτὴν στήλην - - - - - - - - -]ΕΓΝ. . . 5 . . Η̣ΤΟΣ πρὸς φιλαγαθίαν [- - - - - - - - -]                       Uninscribed Space
col. 1
(75)[- - -] [In crown] [- - -]
col. 2
[- - -] In crown [Ὀλυμ]- π[ιόδω]- (80)ρο[ν Ὀλύμ]- π[ου Ἁγνο]- [ύσ]ιον.
col. 3
[ἡ βου]λὴ In crown τοὺς (85)ἐφή- βους
col. 4
ὁ δῆμος In crown [- - -]
[οἱ ἐ]φηβεύσαντες ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος
col. 1
(90)     [Ἐρεχθεῖδος] [- - -]_ΤΙ[- - -]ους Κηφισιεύς [- - -]χος Δη[μοσ]τράτου Κηφισιεύς [Ἀριστ]εὺς Ἀπολλοφ[άνου Παμ]βωτάδης [Λεύ]κιος Σέππιο[ς Κηφισι]εύς (95)[Ἀπολ]λωνίδης Θ[- - - Λ]αμπτρεύς [- - -]ς Λευκίο̣[υ Κηφισιεύ]ς [- - -]ος [- - - Κηφι]σ̣ιεύς [- - -]      [Αἰγεῖδος] (100)[- - -] Βα[τῆθεν]      Πα[νδιο]νίδος [- - -]στρατος [Ͻ] Παιανιεύ[ς] [Νουμέρ]ιος Γλαύκ̣[ο]υ Παιανιε[ύς]      Λεωντί[δ]ος (105)[Πειθ?]όδημος Πείθωνος Χολλε[ίδης] Ἀπολλώνιος Τιμαρίσκου Σκαμβω̣[νίδης] Ἀπολλωνίδης Νουμ[ηνί]ου Φρεά[ρριος] Διογένης Ͻ Π[αι]ονίδη[ς] [Δ]ιονύσιος Πρωτίωνος Εὐπ[υρίδης] Uninscribed space (110)Ἀριστείδης Λευκίου Νικ[- - -] Ἀπολλώνιος Μικίωνος Ἀν[τιοχεύς] Μᾶρκος Τερέντιος ῾Ρωμα[ῖος] Δέξων Νουμηνίχου Τ[- - -] Βίοττος Εὐκλέους [- - -] (115)Φιλόδημος Μενε[- - -] Ἐπαφρόδειτο[ς - - -] [Αἰ]σχίνης Ἀρισ[- - -] [Ἀρι]σ̣ταῖος Κοι[- - -] . . . 6 . . .νδρο[ς - - -] (120)[- - -]ης [- - -] [- - -] [- - -] [- - -] [- - -]ου (125)[Ἀ]πο[λλ - - - Ἡρακ]λεώτης Ζώπυρο[ς] Ͻ [Μι]λήσιος Εὐμένης Ͻ Τιανεύς Εὐήμερος Μενάνδρου Μιλήσιος Νικόμαχος Μενελάου Σιδώνιος (130)Ἀρτεμίσιος Ἡλιοδώρου Ἀλαβανδεύς Ἐπικράτης Ἡσύχου Σιδώνιος Μόσχος Ἀπολλωνίου Πλαταιεύς
col. 2
     Πτολεμαιΐ[δ]ος Φιλιστίδης Ἀθ[ην]αγόρου Φλυεύς (135)Τίτος Καισέλ[λιος] ῾Ρ̣οῦφος Φλυεύς Κριτόβουλος Με[ιλί]χου Προσπάλτιος Ἀλέξανδρος Δωσιθέου Φλυεύς Φαιδρίας Ε[ὐ]άνδρου Ἀφιδναῖος Βάκχιος [Ͻ] Ἀφιδναῖος (140)     Ἀκ[αμα]ντίδος Πολύσ[τ]ρατος Ͻ Θορίκιος Ξέ[νων Ν]έωνος Πόριος [Ἀριστ]έας Ἀπολλωνίου Ἕρμειος [- - -]οκράτης Ὀνησάνδρου Σφήττιος (145)[Εὐθύ?]δομος Μαρνάκου Σφήττιος [- - -]ιος Λικίνιος Ποπλίου Σφήττιος      Οἰνεῖδος [Σῶσι]ς Σώσιδος Ὀῆθεν [Διόγν?]ητος Διονυσίου Ἀχαρνεύς (150)[- - -]ωρ Ἀλεξάνδρου Φυλάσιος      [Κε]κροπίδος [- - -]ς Νικοφῶντoς Ἁλαιεύς [- - -]ς Ͻ Αἰξω[ν]εύς Ἀπολλώνιος Ἀπολλοφά[νο]υ Αἰξωνεύς (155)Διονύσιος Καλλιστράτο[υ Μι]λήσιος [Ἱ]εροκλῆς Νικασίωνος Μιλήσιος [Π]ραξαγόρας Πραξαγ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ Κ̣αρύστιος . .ότιμος Ἀντιόχου [- - -] . . .φιλος Διονυσ[ίου - - -]νιος (160)[- - -]λεοντ[- - -]Σ [- - -] [- - -]ος Ἀφροδισίου [Μι]λήσιος [Πόπ]λιος Γράνιος Ποπλίου υἱὸς ῾Ρω[μαῖος] [Αἰσ]χίνης Εὐδόξου Μ[ι]λήσι[ος] (165)Ἱέ̣ρων Σώτου Πλαται[εύς] Ἀφροδείσιος Φιλοστράτο[υ - - -] Λεύκιος Ͻ ῾Ρωμ[αῖος] Ἱέρων Στράτωνος Μ[- - -] Ἀθηνάδας Εὐτυχ[- - -] (170)Σωτᾶς Ͻ [- - -] [Ἐλ]π̣ίνικος [- - -] Τ[ί]τος Σ[- - -] Παράμον[ος - - -] [- - -] (175)[- - -] [- - -]
col. 3
Σώστρατος Δημ̣[- - - Μελι]τεύς Κλεοξενίδης Κ[- - - Ἐπιε]ικίδη[ς]      Ἱππο[θωντίδος] (180)Ἄτταλος Δημ[- - - ού]σιο[ς] Πόντιος Κα[λλίο]υ [- - -]εύ[ς]      Αἰαντ[ίδος] Ἐπίνικος [Ͻ] Τ̣ρικορ[ύσιος] Εὐφορίων Κα[- - -] Φαληρ[εύς] (185)     Ἀντιο[χί]δος Διοκλῆς Εὐ[φρ]άνορος Κριωεύ[ς] Ἑρμοκράτης Πιστοκράτου Ἀθηναῖο[ς] Δημήτριο[ς Ἑ]ρμίππου Ἀ[θ]ναῖος Ζώσιμ[ος Σφ]αίρου [Ἀθ]ηναῖος (190)Δωρίω[ν - - -]ι̣άδου [Ἀθη]ναῖος Μητροφ[- - - Ἀθηναῖο]ς Ἀσκληπ[- - -] Ἀθηναῖος Τίτος [- - -] Μενε[- - - Ἀθηνα]ῖος (195)Ασ[- - - Ἀθην]αῖος Εὐ[- - - Ἀθη]ναῖος [- - - Ἀθη]ν̣αῖος [- - -] [- - -] (200)[- - -]ς [- - - Ἑρ]μ̣ου(πολίτης) vac. [- - -] Ἑ[ρ]μου(πολίτης) vac. [- - -]ς Μιλήσιος [- - -]δότου Μιλήσιος (205)[- - - Ͻ] Σιδώνιος [- - -]ου Ταναγραῖος [- - -] Σαλαμείνιος [- - -] Μιλήσιος [- - -]ου Σαλαμείνιος (210)[- - -]ιου Μιλήσιος [- - -] Ἀπολλοδώρου Μιλήσιος [- - -]ς Ἀξιπόλιδος Μεσσήνιος [- - -]τος Εὐνόστου Ὠρώπιος [- - - α]νδρος Σατύρου Μιλήσιος (215)[- - -]ς Ͻ ῾Ρωμαῖος [- - -] ⟦῾Ρ̣[ωμ]αῖος⟧ [- - -] Ͻ ῾Ρωμαῖος [- - -]στίχου [Μιλ]ήσιος [- - -]ης Καλλ[- - - Μιλ]ή̣σιος (220)[- - - Ἀπ]ολλ[- - -]εύς
col. 1
ἡ βουλὴ τὸν γραμματέα In crown Ἄττα- λον Κυδα- (225)θηναέ- α.
col. 2
[ἡ βουλὴ] [τὸν παιδοτρίβην] In crown [Θεό]- (230)[δω]ρον [Στ]ειρι- [έ]α.
col. 3
[ἡ βουλὴ] [τὸν ὁπλομάχον] In crown (235)Ἀντι- φάνην Με[λι]- τέ[α].