Decree making arrangements for Ioulis on Keos, 363/2 BC

RO 39 Date: 363/2 BC
 
θεοί. ἐπὶ Χαρικλείδο ἄρχοντος (363/2)· Αἰαντὶς ἐπρυτάνευεν· Νικό- στρατος Παλληνεὺς ἐγραμμάτευε· Φιλίττιος Βοτάδης ἐπεστάτει. ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι. Ἀριστοφῶν (5)εἶπεν· ἐπειδὴ Ἰουλιῆται οὓς κατήγαγον Ἀθηναῖοι ἀπο- φαίνοσιν ὀφείλοσαν τὴν π[ό]λιν τὴν Ἰουλιητῶν τῆι πόλε τῆι Ἀθηναίων τρία τάλαντα τὰ ἐκ το͂ λογισθέντος ἀργυ- [ρί]ου κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμο το͂ Ἀθηναίων ὃ Μενέξενο- ς ε[ἶ]πεν, δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἀποδο͂ναι Ἰολιήτας Ἀθηνα- (10)ίοις ταῦτα τὰ χρ[ή]ματα ἐν τῶι Σκιροφοριῶνι μηνὶ τῶι ἐ- πὶ Χαρικλείδο ἄρχοντος (363/2). ἐὰν δὲ μὴ ἀποδιδῶσιν ἐν τῶι χ- ρόνωι τῶι εἰρημένωι, ε[ἰ]σπραξάντων αὐτὸς οἱ ἡιρημέν- οι ὑπὸ το͂ δήμο εἰσπράτ[τ]εν τὰ ὀφειλόμενα χρήματα παρ- ὰ τῶν νησιωτῶν τρόπ[ωι] ὅτωι ἂν ἐπίστωνται, συνεισπρα- (15)ττόντων δὲ αὐτοῖς κ[αὶ] οἱ στρατηγοὶ οἱ Ἰουλιητῶν Ἐχέ- τιμος καὶ Νικόλεω[ς κ]αὶ Σ[ά]τυρος καὶ Γλαύκων καὶ Ἡρακ- λείδης. ὅπως δ’ [ἂ]ν κ[αὶ] οἱ ὅρκοι καὶ αἱ συνθῆκαι ἃς συνέθ- ετο Χαβρίας ὁ στ[ρ]ατηγὸς κα[ὶ] ὤμοσε Κείοις ὑπὲρ Ἀθηνα- ίων καὶ Κείων ὃς κα[τή]γαγον [Ἀ]θηναῖοι κύριαι ὦσι, ἀναγ- (20)ράψαι τὸς στρατηγ[ὸς] τὸς [Ἰο]υλιητῶν ὃς εἴρηται ἐν τῶι ψηφίσματι συνεισπράττεν τὰ χρήματα ἐν στήληι λιθί- νηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι το͂ Ἀπόλλωνος το͂ Πυθίο, καθ- άπερ ἐν Καρθαίαι ἀναγεγραμμέναι εἰσί. ἀναγράψαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα τῆς βολῆς ἐς στήληι κατὰ ταὐτὰ καὶ (25)στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν δο͂ναι τὸν τ- αμίαν το͂ δήμο ΔΔ δραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλι- σκομένων. ἐπειδὴ δὲ Ἰουλιητῶν οἱ παραβάντες τὸς ὅρκ- ος καὶ τὰς συνθήκας καὶ πολεμήσαντες ἐναντία τῶι δή- μωι τῶι Ἀθηναίων καὶ Κε[ί]οις καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχο- (30)ις, καὶ θανάτο αὐτῶν καταγνωσθέντος κατελθόντ[ε]ς ἐς Κέω τάς τε στήλας ἐξέβαλο[ν] ἐ[ν αἷ]ς ἦσαν ἀναγεγραμ[μ]έν- αι αἱ συνθῆκαι πρὸς Ἀθηναίος καὶ τὰ ὀνόματα τῶν παρα- βάντων τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθήκας· καὶ τὸς φίλος τὸς Ἀ- θηναίων ὃς κατήγαγεν ὁ δῆμος τὸς μὲν ἀπέκτειναν, τῶν (35)δὲ θάνατον κατέγνωσαν καὶ τὰς ὀ[σ]ίας ἐδήμευσαν παρὰ τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθήκας (Σατυρίδο καὶ Τιμοξένο κα- ὶ Μιλτιάδο), ὅτι κατηγόρον Ἀντιπά[τ]ρο, ὅτε ἡ βολὴ ἡ Ἀθην- αίων κατέγνω αὐτο͂ θάνατον ἀποκτ[εί]ναντος τὸν πρόξε- νον τὸν Ἀθηναίων {α.} Αἰσίωνα παρὰ [τ]ὰ ψηφίσματα τοῦ δή- (40)μου το͂ Ἀθηναίων κ[α]ὶ παρα[βά]ντα τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθή- κας· φεύγειν αὐτὸς Κέω καὶ Ἀθήνας καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶ- ν δημοσίαν εἶναι τοῦ δή[μο] τοῦ Ἰουλιητῶν· ἀπογράψαι δ- ὲ αὐτῶν τὰ ὀνόματα αὐτί[κα μά]λα ἐναντίον το͂ δήμο τῶι γ- ραμματεῖ τὸς στρατηγὸ[ς τ]ὸ[ς] Ἰουλιητῶν τὸς ἐπιδημο͂ν- (45)τας Ἀθήνησι. ἐὰν δέ [τινες τῶν] ἀπογραφέντων ἀμφισβητ- ῶσι μὴ εἶναι τούτων τῶ[ν ἀνδρῶ]ν, ἐξεῖναι αὐτοῖς ἐνγυη- τὰς καταστήσασι πρὸς [τ]ὸ[ς] σ[τρ]ατηγὸς τὸς Ἰουλιητῶν τρ- ιάκοντα ἡμερῶν δίκα[ς] ὑ[π]ο[σχ]ε͂ν [κα]τὰ τ[ὸ]ς ὅρκος καὶ τὰς συνθήκας ἐν Κέωι καὶ [ἐν τῆι ἐκκ]λήτωι [πό]λει Ἀθήνησι. Σ- (50)ατυρίδην δὲ καὶ Τιμό[ξενον καὶ] Μ[ιλτιά]δην ἀπιέναι εἰ- ς Κέω ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν. ἐπ[αιν]έ[σ]α[ι δ]ὲ τ[ὸς] ἥκοντας Ἰουλιητῶ- ν Δημήτριον, Ἡρακλε[ίδη]ν, Ἐ[χέτι]μο[ν], Κ[αλ]λίφαντον· ἐπαι- νέσαι δὲ καὶ Σατυρ[ίδην] κα[ὶ Τιμ]ό[ξενο]ν καὶ Μιλτιάδην· ἐπαινέσαι δὲ καὶ [τ]ὴν [π]όλι[ν τὴν] Κα[ρ]θαιῶν καὶ Ἀγλώκρι- (55)τον· καὶ καλέσαι αὐτὸς ἐπὶ [ξ]έ[νια εἰς τ]ὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον. vacat τάδε συνέθεντο καὶ ὤμοσαν οἱ στρατηγοὶ οἱ Ἀθηναίων πρ- ὸς τὰς πόλες τ[ὰ]ς ἐν Κέωι κα[ὶ] οἱ σύμμαχοι· v ὀ μνησικακήσω [τῶ]ν πα[ρ]εληλυθότων πρὸ[ς] Κείος οὐδ[ε]νὸς οὐδὲ ἀποκτενῶ Κ- (60)[είων] ὀ[δ]ένα, οὐδὲ φυγάδα ποήσω τῶν ἐμμενόντων τοῖς ὅρκο- [ις καὶ τ]αῖς συνθήκαις ταῖσδε, εἰς δὲ τὴν συμμαχίαν εἰσά- [ξω καθάπ]ερ τὸς ἄλλος συμμάχος. ἐὰν δέ τι[ς] νεωτερίζηι τι [ἐν Κέωι παρ]ὰ τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθήκας, οὐκ ἐπιτρέψω οὔ- [τε τέχνηι οὔ]τε μηχανῆι ὀδεμιᾶι εἰς τὸ δυνατόν. εἰ δέ τις (65)[μὴ βούλεται οἰ]κεῖν ἐγ Κέωι, ἐάσω αὐτὸν ὅπο ἂν βόληται τῶ- [ν συμμαχίδων πόλ]εων οἰκο͂ντα τὰ ἑαυτο͂ καρπο͂σθαι. ταῦτα [ἐμπεδορκήσω νὴ τὸν] Δία, νὴ τὴν Ἀθηνάαν, νὴ τὸν Ποσειδῶ, νὴ [τὴν Δήμητρα· εὐορκο͂ντι] μὲν πόλλ’ ἀγαθὰ εἶναι, ἐπιορκο͂ν[τ]- [ι δὲ κακά. v ὅρκοι καὶ συνθῆ]και τῶν πόλεων τῶν ἐν Κέωι πρὸ- (70)[ς Ἀθηναίος καὶ τὸς συμμάχος] καὶ Κείων ὃς κατήγαγον Ἀθ[η]- [ναίοι· v συμμαχήσω Ἀθηναίοις καὶ] τοῖς συμμάχοις, καὶ οὐ- [κ ἀποστήσομαι ἀπ’ Ἀθηναίων καὶ τῶ]ν συμμάχων οὔτε αὐτὸς [ἐγὼ οὔτε ἄλλωι πείσομαι ἐς τὸ δυνατ]όν. τὰς δὲ δίκας καὶ τ- [ὰς γραφὰς τὰς κατ’ Ἀθηναίων ποιήσομαι] πάσας ἐκκλήτος κ- (75)[ατὰ τὰς συνθήκας, ὁπόσαι ἂν ὦσιν ὑπὲρ ἑ]κατὸν δραχμὰς. ἐὰ- [ν δέ τις τολμᾶι ἀδικε͂ν Κείων τὸς κατελθ]όντας ἢ Ἀθηναίο- [ς ἢ τῶν συμμάχων τινὰ παρὰ τοὺς ὅρκους καὶ] τὰς συνθήκας, [οὐκ ἐπιτρέψω οὔτε τέχνηι οὔτε μηχανῆι οὐδ]εμιᾶι, βοηθή- [σω δὲ παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν. ταῦτα ἐμπ]εδορκήσω ν- (80)[ὴ τὸν Δία, νὴ τὴν Ἀθηνάαν, νὴ τὸν Ποσειδῶ, νὴ τὴν Δ]ήμητρα· εὐ- [ορκο͂ντι μὲν πολλ’ ἀγαθὰ εἶναι, ἐπιορκο͂ντι δὲ κα]κά. vacat [τάδε ὤμοσαν Κείων ὃς κατήγαγον Ἀθηναῖοι· v οὐ μν]ησικακ- [ήσω τῶν παρεληλυθότων ὀδενός, οὐδὲ ἀποκτενῶ Κεί]ων ὀδέ- [να . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]μενο (85)[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ου [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]