Ephebic monument

AIUK 4.3B (BM, Ephebic Monuments) no. 4 Date: ca. 163/4 AD ?
 
col. 1
. . . of Pallene . . . of Gargettos ? . . . son of same of Cholargos . . . son of – of Sphettos (5) . . . son of –oros of Ant(inoeis) [controller?] . . .
col. 2
[OineisVIII?] . . . Dio- Posidonios . . . Asklepiodotos son of Sosistratos [of -?] (10) KekropisIX Mystikos son of Eleusinios Aphrodisios son of Artemidoros Dionysios son of Artemidoros Dionysios son of same of Epieikidai (15) Epaphroditos son of Nephon [of -?] HippothontisX -tides son of Philistides [of Piraeus?] - son of –timos of –[1]