Synnada honours Hadrian

Follet and Peppas Delmousou, Sardes et Synnada 2 Date: ca. 131/2 AD
 
Fragment a+b+c+d
[Ἀγαθῆι Τύχηι? οἱ - - - - - - Συννάδεις, Ἀθηναίων καὶ] Λακεδαιμο[ν - - - - - -] [- - - - - - ἐπ]ειδη δε[δηλώκασιν ὅτι? ἀπο]ικίαν ἀγαγό[ντες - - - - - -] [τὴν γ]ῆ̣ν ἣ[ν - - - - - -]έ̣χουσι̣ [- - - - - - εἰς] τ̣ῆν Ἀττική[ν - - - - - -]- θ̣αι ὅσα [εἰς ἔθνη καὶ?] π̣όλεις εὐ̣ερ̣[γέτηκε? - - -] Ἁδριανὸς [- - - - - - Τραι]- (5)α̣νοῦ Ἁδριαν[οῦ Σεβαστοῦ Ὀ]λ̣υμπίου Πα[νελληνίου Δι]ός, μόνου [- - - ἐν Ἀκροπό]- λ̣ει Ἀθήνηισ[ιν ἀναγράψαι? ἡ π]ό̣λ̣ις [ἐψηφίσατο? ἅτ]ε̣ ἰδίαι προ[τιμηθεῖσα? - - -] [- - - - - - - - - - - - ὥστε ποι]εῖν π̣ᾶσιν φανερὰς̣ τὰς εὐ[εργεσίας] [- - - - - - - - - - - - ἐπίχυ?]σ̣ι̣ν τῶν χ̣ειμάρρων τ̣ὴ̣ν [- - - - - -] [- - - - - - - - - - - - αὔ]ξ̣η̣σ̣ιν τῶν π̣οτάμων εἰς [- - - - - -] (10)[- - - - - - - - - - - -]ι̣ν ἐχαρίσατο πρὸς ὑπ[- - - - - -] [- - - - - - - - - - - - ἐ]ξ ἐπηρτημένων κινδ̣ύν[ω]ν̣ [- - - - - -] [- - - - - - - - - - - -] καὶ νομίζομεν κ̣αὶ τ̣ο[- - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - -] τ̣οῖς ὁρίοις τοῖς ἡμετέ̣ρ̣ο̣ι̣ς̣ [- - - - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - κα]ὶ̣ τῶι αὐτοῦ ἐπιτρόπωι ἐπέ̣σ̣τ[ειλ]ε̣[ν - - -] (15)[- - - - - - - - - - - -] καὶ ὁδὸν ἄλλην γενέσθ̣α̣ι Ν̣[- - - - - -] [- - - - - - - - - - - -] ὅθεν πολλὰ καὶ χρήσιμα̣ [τ]ῆ̣ι̣ π̣ό̣λ̣[ει - - - - - -] [- - - - - - - - - - - - συ]ν̣έδριον παρ’ ἡμε[ῖ]ν̣ ἐνό[μ]ι[σ]ε [γε]ν[έσθαι - - -] [- - - - - - - - - - - - ψ]ηφισαμένης κα̣ὶ αὐτὸς Ε. .Α̣Ι̣[- - - - - -] [- - - - - - - - - - - - τοὺς πολ]ίτας ἡμῶν Κλαύδιόν τε Ἄττα̣λ[ο]ν Ἀνδρ̣ά̣γ̣[αθον] (20)[- - - - - - καὶ - - - - - - ο]υ̣ · Κλ · Πείσωνα̣ Τερτυλ⟨λ⟩εῖνο̣ν τ̣ὸ̣ν̣ [- - - - - -] [- - - - - - - - - - - -]θ̣αμεν ἐν τε τοῖς ἄλλο̣ι̣[ς - - - - - - - - -] [- - - - - - - - - ἐν τοῖς? τ]ῆς πόλεως ὅροις τούς τε καρ̣πο̣ὺ̣ς [- - - - - -] [- - - - - - - - - - - -]η̣κεν, καθάπερ καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν χωρί̣α̣ [- - -] [- - - - - - - - - - - - ὁ βασιλε?]ὺ̣ς ἐκ τῶν αὐτοῦ χωρίων παρέχει τῆι πόλ̣ε̣̣[ι - - -] (25)[- - - - - - - - - - - - τοῖ]ς̣ κεκτημένοις οἴκου μεγάλα̣ς κατ̣α̣σ̣κ̣[ευὰς - - -] [- - - - - - - - - - - - πρ]ὸ̣ς τὴν οἰκεία̣ν θρησ̣κ̣ε̣ί̣α̣ν̣ [- - - - - - - - -]
Fragment e
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α]ὐ̣τῶι συμ- [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]χ̣θούμενος [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ἀφῖ̣κτο ἔδωκεν ἐπιδη- (30)[μήσας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - χρῆσθαι τ]οῖς παλαιοῖς τῆς πόλε- [ως νόμοις - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τῶν πραγμάτω?]ν ἐν Ἀσίαι κεινουμένων [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ἐκώλυ?]σ̣εν μηδένα ἀλλάττειν [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]ι̣ν τὸν̣ π̣ρ̣ύτανιν ἡμῶν [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ἱδρύσατο, τὴν δὲ ἱεροσύ- (35)[νην - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - στ]ε̣φανηφορεῖν ἀεὶ καὶv [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - δ]ό̣γματα μεγίστην καὶ τὰ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - εἰς το]ῦ̣το δόξης τὸν πολίτην [ἡμῶν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]Ε Ἀθηναίων κ̣α̣ὶ Λακε- [δαιμονίων - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] εἰς αὐτὴν ἡ πόλις ἡγεῖ- (40)[το? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] θεοῖς εὐχόμεθα πᾶσι [αὐτοκράτορι Ἁδριανῶι Σεβαστῶι Ὀλυμπίωι καὶ τῶι σύμ]παντι αὐτοῦ οἴκωι· καὶ [τῆι Ῥωμαίων συνκλήτωι ? ἐπεμελήθησαν τῆς ἀναστάσεως τή]ς̣ στήλης Κλ. Ἄτταλο̣ς v [Ἀνδράγαθος ὁ ἱερεὺς τῆς Ὁμονοίας τῶν Ἑλλήνων καὶ Διὸς το]ῦ Ἐλευθερίου καὶ πρὸ- v [- - - - - - καὶ Κλ. Πείσων Τερτυλλεῖνος, ὁ ἱερεὺς] τ̣οῦ Διὸς τοῦ Πανδή- vv (45)[μου [- - - - - - - - - - - -] τῆς π]ό̣λεως· vac.