Three decrees honouring ephebes and their superintendent, 79/8 BC

AIO 1798 Date: 79/8 BC
 
Decree 1 (Honours for sacrifices) Θε[οί]. [Ἐπ]ὶ̣ [- - -]ου ἄρχοντος (79/8), v στρατηγοῦντος ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας Μνασ[έου τοῦ] vvv Μνασ[έου Βερ]ενικίδου· v βουλῆς ψηφίσματα· Βοηδρομι[ῶ]νος ἕκτηι ἱστα[μένου· ἐ]ν τῶι Θησε[ίωι ἐκ τοῦ] σταδί[ου]· v Μνασέας Μνασέου Βερεν[ικίδης] εἶπεν· v ὑπὲρ ὧν [ἀπαγγέλλει] ὁ κοσ- (5)μητὴ[ς τῶν ἐφήβ]ων v Ἡδύλος Στράτωνος [Λαμπτρ]εύς, ὑπὲρ τῆς θυ[σίας ἧς ἔ]θυσεν μετὰ [τῶν ἐφήβων ἐ]ν ἀκροπ[όλει, ἐξι]τητ[ήρια τ]ῆι τε Ἀθηνᾶι τῆι Π[ολιάδι καὶ τοῖς] ἄλλοις θεοῖς [οἷς πάτριον ἦν, ὑπ]έρ τ[ε τῆς β]ουλῆς κα[ὶ τοῦ] δήμου καὶ [παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν] φίλω[ν καὶ συμμάχ]ω̣ν, καὶ γεγον[έναι ἐ]ν πᾶσιν [τ]ὰ ἱ[ερὰ καλὰ καὶ σωτήρια], ἀγαθῆι τύχηι [δεδόχθαι τ]ῆι βουλῆι τὰ μὲν ἱερὰ [τὰ γεγον]ό̣τα ἐν τ[οῖς ἱεροῖς ⟨δέχεσθαι⟩ ἐφ’ ὑ]γιείαι καὶ σωτηρίαι (10)τῆ[ς βουλῆ]ς καὶ π[αί]δων καὶ γυναικ̣ῶ̣[ν καὶ τ]ῶν φίλων κα[ὶ συμμάχων· ἐπαινέ]σαι δὲ τὸν κοσμη- τὴν [Ἡδύλ]ον Στ̣[ρ]ά[τ]ωνος Λα[μ]π̣τρέα κα[ὶ τοὺ]ς ἐφή[βους, καὶ στεφανῶσ]α̣ι ἕκα̣[στ]ον αὐτῶν θαλ- λοῦ σ[τε]φάνωι v ἐπὶ τῆι εὐσεβείαι τῆι π[ρὸ]ς̣ τ̣[οὺς θεοὺς καὶ] ἐπὶ [τ]ῆι παρ’ ὅλον̣ [τὸν ἐνι]αυτὸν̣ [σπουδῆι καὶ φι]λοπονίαι περὶ πάντα, [ἵνα τούτων συντελο]υμένων φαίνη̣[ται ἡ βουλὴ] τιμ[ῶσα αὐ]- τοὺ̣[ς ἀξίως] τῆς ἐπ̣[ιβαλλούσης τιμῆς]. Uninscribed space
Decree 2 (Honours for superintendent of ephebes) (15)Ἐπειδὴ π[ρόσοδον ποιησάμενοι οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Ἀπολλοδώρου ἄρχοντος (80/79) πρ]ὸς τὴ̣[ν βου]λὴν v ἐμφανίζουσι[ν] τὸν κοσμη̣[τ]ὴν Ἡ[δύλον Στράτωνος Λαμπτρέα εὐ]γ̣ενῆ κα[ὶ φιλότι]μ[ο]ν πρὸς [ἑ]αυτοὺς γεγονέναι καὶ π[ε]φ̣ρ̣οντικένα[ι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]ν προτρ[επόμενον ἐπὶ τὰ κάλ]λιστα τῶν ἐπι- τηδευμάτων καὶ πα̣[ρακαθίζοντα ταῖς τῶν ῥητό]ρ̣ω̣ν κ̣α̣[ὶ γραμματικῶν σχολαῖς] καὶ ταῖς γινομέναις ἀκροάσεσι· v ἐπιμεμελ̣[ῆσθαι δὲ καὶ τῆς περὶ τὸ σῶμα γυμνασίας καὶ ἀ]σκήσεως, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἐν τοῖς (20)ὅπλοις ἐμπειρίας καὶ φ̣[ιλοπονίας, τάς τε ἐκ τῶν νό]μων ἀποδε̣[ί]ξεις πεποιῆσθαι καὶ ἐν τοῖς τῶν εὐεργετῶν ἀγῶσιν [τεθυκέναι ἐν τοῖς καθήκουσι χρόν]οις, καὶ ταῖς γιν[ομέ]ναις λαμπάσ̣ι̣ν διηγωνίσθαι [π]οιουμένους καὶ τὴ[ν πρὸς ἀλλή]λου̣ς̣ [ἅμιλλαν ἐν]δ̣όξως καὶ ἐπάνδρω̣[ς], ἔν τε ταῖς φυλακαῖς v καὶ τῶν τ[ε]ιχῶν κ[αὶ τοῦ Π]ειραιέως ἀνελλ̣[ιπῶς π]εποιῆσθαι τῆι πατρίδι τὴν λειτουργ̣[ία]ν διά τε ἑαυτοῦ̣ καὶ τῶν π[αιδευ]τ̣ῶν, ὑπερτιθέμεν[ον πᾶ]σ̣αν δύναμιν τῆι πρός τε τοὺς ἐφ[ήβους] καὶ τὴν πό- (25)λιν̣ [σ]π̣[ουδῆι κ]α̣ὶ φιλοτιμίαι, καὶ πεφρ[οντικ]έναι τοῦ πάντας ἐνό̣πλο̣υς ὑπάρχειν· v πεποιῆσ- θαι [δὲ καὶ δαπ]άνας ἐκ τῶν ἰδίων ὑ̣[πὲρ τῆ]ς ἑαυτῶν τιμῆς, θύοντα ἐν τοῖς γυμνασίοις οἷς κα- θῆ̣[κον ἦν καὶ χρήματα ἱ]κανὰ διδόντα καὶ δ[ω]ρ̣[εὰ]ς πο[ιού]μενον, ὅπως ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας ἔν τε εὐτα- ξίαι καὶ σώμ[ατο]ς ἐπιμελείαι τοὺς ἐ[θι]σμοὺς π[οιού]μενοι καὶ τυγχάνοντες v τῆς περὶ ταῦτα τιμῆς ἐ[ν] τοῖς καλλί[στοις] ἐθισμοῖς ἀναστρ[έφ]ωνται· δ[ιατ]ετηρηκέναι δὲ αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς βιοτικοῖς [ἀδα]- (30)πάνους, τ[οὺς μὲν προ]υχεῖς καὶ πρ[ὸς τὰ κάλλ]ιστ[α φι]λοτίμως ἔχοντας συνπροτρεψάμενος [εἰς γυ]- μνασι̣[αρχίας, τοὺς δὲ] συμμέτρ̣[ο]υ̣[ς κουφίσας τῆς] ε̣ἰς ταῦτα δαπάνης· v προνενοῆσθαι δὲ κα[ὶ τῶν] θυσιῶν ὧν̣ [οἵ τε ἐθισμ]οὶ τῆς π̣[όλεως καὶ οἱ νόμοι προσέ]τατ̣[τ]ον, καὶ τεθυκέναι ἐκ τῶν ἰδίων τὰ ε̣[ἰ]- σι[τ]ητήρια ἐν [τῶι πρυτανείωι τῆι Ἑστίαι - - - - - - - - - -, ἀνεστ]ράφθαι τε δι’ ⟨ὅ⟩λου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἴσως κα[ὶ] δικα[ίως καὶ κοινῆι πρὸς πάντας τοὺς ἐφήβους καὶ ἰδίαι πρὸς] ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, πατρικὴν προσ- (35)[φ]ερόμεν[ο]ν εὔν̣[οι]αν· ἐφ’ οἷς καὶ αὐτοὶ β[ο]υ̣[λόμενοι εὐχαριστεῖν αὐτῶι ἐσ]τ̣εφάνωσάν τε αὐτὸν ἐν τῆι βου- λῆι χρυσῶι στεφάνωι καὶ παρακαλοῦσι τὴν βου̣[λὴν ἐπιχ]ωρῆσα[ι ἑαυτοῖ]ς ποιήσασθαι γραπτῆς εἰκόνος [ἐ]ν ὅπλωι ἀνάθεσιν ἐν τῶ̣ι ἐν Ἐλευσῖνι ἱερῶι καὶ ἐπ̣[ιγράψ]α̣ι̣· [οἱ ἐφηβεύσα]ντες ἐν τῶι ἐπὶ Ἀπολλοδώρου ἄρχοντος (80/79) ἐνιαυτῶι τὸν [ἑ]αυτῶν κοσμητὴν Ἡδ[ύλον Στράτωνος Λαμπτρ]έα ἀρετῆς ἕνεκεν Δήμητρ̣[ι] καὶ Κόρηι· ὁμοίως δὲ καὶ ἑ[τ]έρας ἐν ἄστει οὗ ἂ[ν εὔκαιρον ἦι· ἐξεῖναι δὲ α]ὐτοῖς ποιήσασθαι αὐτοῦ κ̣[αὶ] (40)χαλκῆς εἰκόνος ἀνάθεσιν ἐν ἀγορᾶι πλὴν οὗ [οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν· τύχηι] ἀγαθῇ δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπικεχωρῆσθαι τοῖς [ἐ]φ̣ήβοις στεφάνῳ κα[ὶ εἰκόσιν στεφανοῦσθαι] τ̣ὸν ἑαυτῶν κοσμητὴν [Ἡ]δύλον Στράτωνος Λαμπτρέ[α ἐ]πὶ τῆι πρὸς αὐτοὺς ε[ὐνοίαι καὶ φιλοτιμίαι, ποιήσα]σθαι δὲ καὶ τὴν ἀνάθε- [σι]ν τῶν εἰκόνων ἐν οἷς αἰτο[ῦντ]αι τόποι[ς]· v ἔτι δὲ κα[ὶ] στῆ[σαι στήλη]ν̣ ἔχο̣[υσ]αν τά τ’ ἑαυτῶν ὀνόματα κα[ὶ] [τ]ὰ περὶ τούτων ψηφίσματ[α, ἵνα] τούτω[ν σ]υ̣ντελουμέ̣[νω]ν φαίνηται ἡ βουλὴ τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺς τῶν (45)[ἀν]δρῶν. Uninscribed space
Decree 3 (Honours for ephebes) [Ἐ]πειδὴ οἱ ἔ[φ]ηβοι οἱ ἐπὶ Ἀ[πολλ]οδώρου ἄρχοντος (80/79) [καλ]ῶς καὶ εὐσχημόνως πεπ[οίη]νται τὴν ἀ̣να̣σ̣τροφὴ̣ν διὰ παντὸ[ς] τοῦ τῆς ἐφηβείας χ[ρόνο]υ πειθαρχοῦντες [τῶι τ]ε κοσ[μ]ητῆι καὶ [το]ῖ̣ς παιδευταῖς κα[ὶ προ]σ̣εδρεύοντες ταῖς τ[ῶν φιλο]σόφων σχολ̣α[ῖς καὶ] τῶι γυμνασίω[ι] [τ]ὴν καθήκουσαν ἀν[αστρ]οφὴν ποιούμενοι· ἐπιμεμ[έλ]η̣ν[τ]αι δὲ καὶ τῆ[ς πε]ρ̣ὶ τὸ σῶμα γυμνασί- (50)ας καὶ ἀσκήσεως, ἔ[τι δὲ κ]αὶ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις φ[ι]λοπονίας παρ’ ὅλον τ[ὸν] ἐ̣νιαυτὸν σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας ο[ὐδὲν ἐλλεί]ποντες· v ἐποι̣[ή]σαντο δὲ τὴν φυλακὴν τοῦ τε [ἄσ]τεως καὶ τοῦ Πειρα[ι]- έως κατὰ τ[ὰ παραγγελλόμ]ενα ὑπό τε τοῦ κοσμητοῦ καὶ τῶν στρατηγῶν· [ἔ]τι δὲ καὶ τὰς ἐπὶ τὴν χώ- ραν ἐξόδ̣[ο]υς κα[τὰ τὸ δυνατ]ὸ̣ν̣ πάν[τ]α πράττοντες μεθ’ ὁμονοία[ς]· τάς τε τῶν ἡγουμένων ἐγδοχὰ[ς] ἐπετ[έλ]εσαν με[τὰ πάση]ς προθυμίας· διαφυλάττοντες δὲ καὶ τὴν [π]ρὸς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν τά[ς] (55)[τε πομπ]ὰς σ[υν]έπεμψαν τῆι πόλει πάσας καὶ τὰς λειτουργίας ἐλειτούργησαν· ἔθυσαν δὲ τά τε Προη[ρ]- έσια καὶ Μυστήρια καὶ Πειραῖα καὶ Διονύ[σ]ια παραστήσαντες ὡς κάλ[λιστ]α θύματα· ἔ[θ]υσαν δὲ καὶ τοῖς Διογενείοις ἐν τῶι τεμένει καὶ τὰς ἄλλας θυσίας ἐπετέλεσαν [τὰς καθ]ηκούσας καὶ ἐκαλλιέρη- σαν ἐμ πάσαις· v ἔθυσαν δε καὶ τὰ Σύλλει[α] κα[ὶ ἐ]καλλιέρησαν, ὁμ[οίως δὲ κ]α̣ὶ τὰ ἐξιτητήρια ἐν ἀκρο- πόλει τῆι τε Ἀθηνᾶι τῆι Πολιάδι καὶ τῆι Κουρ[οτρό]φωι καὶ τῆι Πανδρόσ[ωι κ]α̣ὶ ἐκαλλιέρησαν· ἵ̣να οὖν κα[ὶ] (60)ἡ βουλὴ φαίνηται ἀποδεχομένη τὴν τῶν ἐ[φή]βων ἀρετὴν καὶ πρὸς τὰ κ[α]λὰ φιλοτιμίαν, vv τύχηι ἀγαθῆ[ι] δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβο[υ]ς τοὺς ἐπὶ Ἀπολλοδώρου ἄρχοντος (80/79) καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι, ἐφ᾿ ἧι πεποίηνται εὐταξί[αι] καὶ τῆι περὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων σπο[υ]- δῆι, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον Διονυσίων [τῶν μεγ]ά̣λων τῶι καινῶ[ι ἀγῶνι] καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐ- λευσινίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· v τῆς δ[ὲ ἀναγορε]ύσεως τοῦ [στεφάνο]υ ἐπιμεληθῆναι τὸν στρ[α]- (65)τηγὸν καὶ τὸν κήρυκα τῆς ἐξ Ἀρείου Πάγ̣[ου βουλ]ῆς· ἐξεῖναι δὲ [αὐτοῖς ποι]ήσασθαι κ[αὶ τὴν τοῦ] πί̣νακος ἀνάθεσιν ἐν ὧι ἂν εὔκαιρον ἦι τόπωι· v ἀ[ναγρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψ[ήφισμ]α μετὰ τῶν [ἄλλων εἰς τὴν] [αὐτ]ὴν στήλην, ἵνα τούτων συντελουμένων φαίν[ηται ἡ β]ουλὴ τιμῶσ[α τοὺς] ἀπὸ τῆς πρώτης [ἡλ]ικίας τῶ[ν] [νέω]ν ἐπιδιδόντας ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν [ἐπιτηδευμ]ά̣τω[ν, γίν]ωνται δὲ καὶ ἕτεροι ζηλωταὶ τῶ[ν] [ὁμοί]ων. Uninscribed space
(70)οἱ ἐφηβεύσαντες ἐ[πὶ] Ἀπολλ[οδ]ώρου ἄρχοντος (80/79)
col. 1
In crown ἡ βουλὴ τὸν κοσμητήν.
col. 2
In crown ὁ δῆμος (75)τὸν κοσμητήν.
col. 3
In crown [ἡ βουλ]ὴ [τοὺ]ς [ἐφήβου]ς.
col. 4
In crown (80)οἱ ἔφηβοι τὸν κοσμητήν.
col. 1
   Ἐρεχθεῖδος Δι[ό]δωρος Διοδώρου Κηφισιεύς (85)[Π]όπλιος Ποπλίου Κηφισιεύς [Δ]έκμος Ποπλίου Κηφισιεύς Ἀριστεὺς Νικομήδου Παμβωτάδης Καλ[λ]ίστρ[α]τος Νουμηνίου Λαμπτρεύς [Τ]ίτος Τίτου Κηφισιεύς (90)[Ἰσ]ίδωρος Θεοδώρου Ἀναγυράσιος [Σμ]ίκυθος Δημητρίου Κηφισιεύς Φιλῖνος Φιλίνου Εὐωνυμεύς    Αἰγεῖδος [- - - Φ]α̣ρνάκου Γαργήττιος (95)[Ἀρί]στ̣ων Φαρνάκου Γαργήτ[τι]ος [Κ]όνων Μηνοδώρου Κολλυτεύς Σ[ω]κλείδης Μηνοδώρου Κο[λ]λυτεύς [Μ]ηνόφιλος Μηνοδότου Ἐ[ρ]χιεύς Θεμιστοκλῆς Ἀρναίου Φι[λαίδης] (100).ηνόδωρος Ζήνων[ος Ἐρχιε?]ύς Φ̣ιλ̣ωνίδης - - -    [Πανδιονίδος] Σωσι- - - - - - [Ἀ]πολλων- - - (105)[Θ]εόφιλος - - - - - - - - - - - - [Φ]ιλιππ- - - (110)Δημη̣- - -Σ Λ- - - Μ- - - .ΛΓ- - - - - - Remainder of this column, including entries for Leontis and Ptolemais, not preserved
col. 2
   Ἀκαμαντίδος (115)Ἡρακλεόδωρος Σελεύκου Σφήττι[ος] Διονύσιος Ἡρώδου Σφήττιος Δημοτέλης Δημητρίου ἐκ Κεραμέω[ν] Διονύσιος Εὐτύχου Κικυννεύς Σώστρατος Τελέστου Σφήττιος (120)Θεαίτητος Θεαινέτου Σφήττιος Κλέων Διοσκουρίδου Πό[ριο]ς Ναυσίστρατος Ἀρχωνίδου [ἐκ Κ]ε̣ραμέων Φιλήμων Κηφισο[δώ]ρου Ἰτεαῖος    Οἰνεῖ[δ]ος (125)Ἀρίσταιχμος Φιλωτά̣δου Φυλάσιος    Κεκροπ[ί]δος Διοπείθ[ης] Φιλάνθο̣υ Ἁλαιεύς Ἐπιγένης Δίου Μελιτ[ε]ύς Ξένων Δίου Μελιτ[εύς] (130)Ξενοκρά[της] Φιλοφαν- - - .ερ- - -ίδου Μελιτ[εύς] [- - - Μ]ελιτεύς [- - - Αἰξ]ωνε[ύς] - - - (135)- - - - - - - - - - - - Μελιτε[ύς] - - - Μελιτεύς (140)[Ἀ]ριο[βαρζάνη]ς καὶ Ἀριαράθης βασιλ[έως] Ἀριοβαρζάνου [Σ]υπ[αλήττιο]ι Φιλορωμαῖοι Uninscribed space - - - - - - (145)- - - [- - - Συπα]λήττιος - - -
col. 3
   [Ἱπποθωντίδος] - - - - - - (150)- - - - - - - - - - - - Γ̣- - - (155)Π̣- - - Λέων Λέοντος Ἐλευ[σίνιος] Ἀλέξανδρος Διοδότου Πειραι[εύς] Λεύκιος Λευκίο[υ] Ἀζηνιεύς Κόιντος Λευκίου Ἀζηνιεύς (160)Ἀλέξανδρος Θ̣ε[. . . 5 . .] Ἀ̣[ζ]ηνιε[ύς] Σοφοκλῆς Ξεν[- - -] Ἐλαιούσ[ιος] Δημήτριος [. . . 6 . . .]Α- - - . Μ̣ . - - - - - - (165)   [Ἀιαντίδ]ος - - - Μαραθώνιος [- - - Μ]αραθώνιος - - -ος Τρικ̣ο̣[ρύσιος] - - -ος Παραμόνου Τ̣[ρικορύσιος?] (170)- - -ς Θεοδότου Μαραθώνι[ος] - - - Δη[μη]τρίου Μαραθώνιο[ς] [- - - Διονυ]σίου Μαραθ[ώνιος] Μοιραγέ[νης Μο]ιραγένο[υ - - -] Νίκων Με- - - (175)Ἀνθεστ̣[ήριος - - -] - - - - - - Uninscribed space Ἀλεξίων Ἀ̣[λεξίωνος] Μαραθώ[νιος] Νίκων Με[ν]εκράτου Φαληρεύ[ς] (180)Θεόδοτ[ος Θ]εοδότου Μαραθώνιο[ς] Ἰάσων Ἰ̣[άσον]ος ῾Ραμνούσιος Ἀνθεσ[τήριος Β]ιόττου Φαληρε[ύς] - - -ΣΕ- - - Τρικο[ρύ]σιος [. . . . δ]ωρος Διοδώρου Μαραθώ[νιος] (185)Δημήτριος Δημητρίου Τρικορ[ύσιος]    Ἀντιοχίδος Διονύσιος Σαραπίωνος Ἀναφ[λύστιος] Ἀμμώνιος Δημητρίου Ἀναφλ[ύστιος] Ἀρίστων Ἀλεξάνδρου Παλλ[ηνεύς] (190)Ἡράκλειτος Ἡρακλείτο[υ - - -] Ἀθηνόδωρο[ς - - -] [- - - δ]ωρ[ος - - -] - - -
col. 4
10 lines missing [- - -]ου Θοραιεύ[ς] [- - - Δι]ονυσίου Παλληνε[ύς] (195)- - -ς Πρωτογένου Παλληνε[ύς] - - -ς Ἀρχελάου Σημαχίδης    [Ἀ]τταλίδος [Νι]κίας Φ̣[ιλ]οξένου Σουνιεύς [Λ]υσίμαχος Λυσιμάχου Σουνιεύς (200)Παντακλῆς Εὐθυδήμ[ο]υ Ἀθμονεύς Εὐφάνης Ἰσ[ι]δώρ[ου Σ]ου[νιεύς] Λεύκιος Α̣- - - - - -
Fragment a1
[- - - Κ]ορωναε[ύς] - - -νος Ἀλεξαν[δρεύς] (205)- - -ς Ἡρακλεώ[της] - - -υ Ἐρετριε[ύς] - - -ΣΑ- - -