Catalogue of ephebes, 13/12 BC

AIO 2112 Date: 13/12 BC
 
Those who were ephebes (ephēbeusantes) in the year when Zenon was archon (13/12 BC) and their superintendent (kosmetēs) Menekleides son of Theophemos of Kydathenaion:[1]
(5) ErechtheisI Philippos son of Dionysios of Kephisia -okles son of Kleon of Kephisia Posidippos son of Posidonios of Lamptrai Apollonios son of Zoilos of Lamptrai (10) Menekrates (son of Menekrates) of Kephisia . . . of Lamptrai . . . of Kephisia . . . . . . of Agryle (15) . . . (son of . . . ) of Anagyrous Apollonios son of Poplios of Euonymon Rouphos (son of Rouphos) of Kephisia Diophantos son of Demetrios of Kephisia AigeisII (20) -sikrates (son of -sikrates) of Phegaia Aristeides (son of Aristeides) of Gargettos Alexidemos son of Aristeides of Gargettos[2] -ion son of Dionysios of Philaidai -os son of -os of Bate (25) Ktesikles (son of Ktesikles) of Araphen Dionysios (son of Dionysios) of Philaidai Asklepiades (son of Asklepiades) of Erchia Kallias (son of Kallias) of Myrrhinoutta . . . son of Demokles of Philaidai (30) Dionysios son of Demetrios of Philaidai the fiery[3] Epikouros son of Asklepiodoros of Gargettos Aristophanes son of Gaios of Diomeia -es son of -es of Gargettos PandionisIII (35) -n (son of -n) of Kydathenaion -os son of Straton of Kydathenaion . . . son of Kleophon of Steiria . . . son of Kleophon of Steiria . . . of Steiria (40) . . . son of -genes of Steiria . . . son of Dekmos of Steiria . . . (son of . . . ) of Steiria . . . (son of . . . ) of Steiria, Dionysodoros (son of Dionysodoros) of Paiania LeontisIV (45) Agathokles son of Alexandros of Leukonoion -dotos son of Gorgias of Eupyridai -odotos son of Eudoros of Oion -ostratos (son of -ostratos) of Kettos Demetrios son of Hieronymos of Potamos (50) [Philon] son of Aristoteles of Eupyridai -andros (son of -andros) of Halimous -os (son of -os) of Kolonai PtolemaisV -os son of Akestodemos of Berenikidai (55) -es son of Philoxenos of ⟦[Melainai]⟧[4] -on (son of -on) of Berenikidai -nos son of Theophilos of Phlya -on son of Dromotheos of Aphidna . . . (60) . . . son of Sophron? of Berenikidai AkamantisVI . . . . . . of Sphettos . . . (65) . . . . . . . . . . . . . . . (70) . . . . . . . . . Apollonios . . . -os son of Ph- (75)Markos . . . . . . . . . of Thorikos . . . . . . . . . uninscribed space