Catalogue of ephebes, 191/2 AD (?)

IG II2 2119 Date: AD 189/90 – 191/2
 
[For good] fortune, Gods. [The superintendent (kosmētēs) of the ephebes of] the archonship of Gaius Pinarius Proculus of Hagnous, Tiberius Flavius [Demetrios of] . . . inscribed his own fellow magistrates and the ephebes under him.[1]
col. 1
uncertain number of lines missing (5) Tharg(elion): . . . [2] Ski(rophorion): . . . Heka(tombaion): the superintendent[3] Meta(geitnion): Attikos Competition directors (agōnothetai)[4] (10) Antinoeia in the City: [the superintendent] and the controllers (sōphronistai). Antinoeia at Eleusis: Peisandros (son of Peisandros) of Gargettos Stephanos (son of Stephanos) of Myrrhinoutta. (15) Hadrianeia: Myron son of Kallist- Philadelpheia: Kalliphron son of Proteimos Theseia: Flavius Heliodoros Menochares of Cholleidai[5] The Contest of Prowess (peri Alkēs): Aurelius Alkamenes (20) ⟦[Commodeia]⟧ «Commodeia»:[6] Kalliphron son of Athenaios and Cassius Spendon Epinikeia: the superintendent and [the controllers?] Athenaia: the superintendent Germanikeia: the ephebes. uninscribed line (25) Archon: Aurelius Alkamenes[7] General: Statius Athenogenes Herald: Kalliphron . . . King: Eperastos son of Menandros Polemarch: . . . (30) Court Presidents (thesmothetai) Athenaios (son of Athenaios) of Acharnai Serapion son of Asklepiades Polykleitos, also known as Poseid(onios) Claudius Polynikos of Eupyridai (35) Trophimos son of Athenodoros uninscribed line Market inspectors (agoranomoi) Epagathos (son of Epagathos) of Oion Chariton son of Epagathos of Oion City inspectors (astunomoi) (40) Avidius Pharnakes Avidius Octavianus uninscribed line ErechtheisI[8] Apollonios son of Demetrios . . . Menandros son of Demetrios . . . (45) Epiktetos son of Apollophanes . . . Herakleon son of Isarchos . . . -istos (son of -istos) . . . . . . son of Diophanes . . . -os (son of -os) of Lamptrai (50) AigeisII . . . . . .
col. 2
PtolemaisV [Asklepia]des, also known as Meno(doros) of Phlya [Zosimian]os son of Zosimos of Phlya (55) -os son of Glykon of Berenikidai . . . of Melainai[9] AkamantisVI [Dionysios] son of Epigonos of Sphettos [Athenion] son of Epigonos of Sphettos (60) [Epigonos] (son of Epigonos) of Sphettos . . . (son of . . . ) of Thorikos . . . son of Soterichos of Kerameis . . . (son of . . . ) of Kerameis [Prosdektos] son of Modestos of Kephale (65) . . . (son of . . . ) of Kephale -les (son of -les) of Kerameis uncertain number of lost lines [Hippothontis]X uncertain number of lost lines . . . son of -phoros . . . son of -santh- AiantisXI (70) . . . son of Karpos . . . son of -enes . . . son of Antiochos . . . son of Antiochos . . . son of -ios of Marathon (75) AntiochisXII . . . son of Pamphilos of Leuko(pyra) . . . son of Pamphilos of Leuko(pyra) . . . son of -ykos of Pallene . . . son of -ykos of Pallene (80) . . . son of Trophimos of Pallene . . . son of -ion of Anaphlystos . . . son of -omachos of Alopeke AttalisXIII . . . son of -lon of Hagnous . . . of Hagnous (85) . . . son of -genes of Hagnous . . . of Hagnous . . . son of Aphrodi- . . . son of Eudoxos of Sounion uninscribed space Additional enrollees (epengraphoi)[10] . . . (90) . . . son of -ios . . . son of -sios . . . . . . . . . son of -os . . . son of Paramonos (95) . . . son of -kos . . . son of -n . . . son of -ros . . . son of -iros . . . -eus (100) . . . son of -sos . . . . . . . . . -os son of Primos . . . . . . . . . -non . . . . . . son of . . . . . . (105) . . . son of -tos -onos (son of -onos) . . . son of Diony- . . . Eucharistos . . . (110) . . . son of Nikasion . . . son of -eisios uncertain number of lines lost . . . son of -anos
col. 3
Epaphrodeitos son of Euporos Metrodoros son of Metrodoros, Eutyches (son of Eutyches) (115) Attikos son of Hermeias, Epagathos (son of Epagathos) Isidotos son of Hermeias, Potamon (son of Potamon) Athenaios son of Memnon Epigonos son of Moschos Symphoros son of Moschos (120) Noumenios . . . Valerius . . . Eu- G- . . . (125) . . . . . . . . . ca. 35 lines lost These won the contests (agōnas)[11] of the ephebes: The Race to Agrai: All (130) the ephebes. The Antinoeia in the City: herald: Niketes son of Glaukos, encomium: Statius Athenogenes, poetry: Protogenes son of Apollonios (135) long-distance race (dolichon): Zosimos son of Apol-, 1st class stadion race: Dionysios son of Epigo(nos), 2nd class stadion race: Avidius Octavianus, 3rd class stadion race: Avidius Pharnakes, double-length race (diaulon): Aphrodeisios son of Agathokles, (140) 1st class wrestling: Eperastos son of Menandros, 2nd class wrestling: Stephanos son of Stephanos. 3rd class wrestling: Junius Epeios, 1st class pankration: Junius Semnos, 2nd class pankration: Avidius Pharnakes, 3rd class pankration: Claudius (145) Polynikos. Race in armour (hoplon): Polyklitos. The Antinoeia at Eleusis: herald: Niketes son of Glaukos, encomium: Statius Athenogenes, poetry: Protogenes son of Apollo-, (150) long-distance race: Zosimos son of Apollonios, 1st class stadion race: Tatianus son of Trophimos, 2nd class stadion race: Herakleon son of Eisarchos, 3rd class stadion race: Aphrodeisios son of Agathokles, double-length race: Avidius Pharnakes, (155) 1st class wrestling: Eperastos son of Menandros, 2nd class wrestling: Karpos and Herakleon son of Eisarchos, 3rd class wrestling: Claudius Polynikos, 1st class pankration: Elpinikos son of Pamphilos, 2nd class pankration: (160) Praises son of Euphrosynos, 3rd class pankration: Junius Epeios. Race in armour: Chariton son of Epagathos. The Hadrianeia: herald: Niketes son of Glaukos, (165) encomium: Statius Athenogenes, poetry: Protogenes and Kastor, long-distance race: Myron (son of Myron), 1st class stadion race: Epagathos (son of Epagathos), 2nd class stadion race: Herakleon son of Eisarchos
col. 4
(170) 3rd class stadion race: Diogenes son of Achoristos, double-length race: Avidius Pharnakes, 1st class wrestling: Eperastos and Zosimianos, 2nd class wrestling: Karpos son of Karpos, 3rd class wrestling: Junius Epeios, 1st class pankration: Prosdektos son of Modestos, 2nd class pankration: (175) Serapion son of Asklepiades, 3rd class pankration: Alexandros (son of Alexandros), race in armour: Athenaios (son of Athenaios). The Philadelphia: herald: Apollonios son of Demetrios, [encomium: Statius] Athenogenes, poetry: Protogenes son of Apollonios, long-distance race (180) Zosimos son of Apollonios, 1st class stadion race: Tatianus son of Trophimos, 2nd class stadion race: Herakleon [son of Eisarchos], 3rd class stadion race: Avidius Pharnakes. double-length race: Aphrodeisios son of Agathokles, 1st class wrestling: Eperastos son of Menandros, 2nd class (185) [wrestling: Avidius] Octavianus son of Octavianus and Epiktetos [son of Apollonios. 3rd class] wrestling: Claudius Polynikos. 1st class [pankration:] Nikias son of Nikias. 2nd class pankration: Avidius Pharnakes, [3rd class pankration:] Junius Epeios, race in armour: Karpos son of Karpos. The Theseia: herald: Apollonios (190) [son of Demetrios], encomium: Statius Athenogenes, [poetry:] Protogenes son of Apollonios, long-distance race: [Zosimos] son of Apollonios, 1st class stadion race: [Epagathos] son of Epagathos, 2nd class stadion race: Claudius Cornelianus, [3rd class] stadion race: Diogenes son of Achristos. (195) [double-length race: Zosimos] son of Apollonios, 1st class wrestling: [Eperastos] son of Menandros, 2nd class wrestling: Stephanos [son of Stephanos, 3rd class] wrestling: Claudius Polyneikos. 1st class [pankration:] . . . son of Philon. 2nd class pankration: . . . 3rd class pankration: Ariston (200) . . . [and] Soterichos, race in armour: Claudius The- ⟦[The Commodeia]⟧:[6] herald: [Apollonios] son of Demetrios, encomium: Statius [Athenogenes], poetry: Avidius Octavianus, long-distance race: [Zosimos son of] Apollonios, 1st class stadion race: Epagathos (son of Epagathos), (205) [2nd class stadion race:] Kornelianos, [3rd class] stadion race: . . . double-length race: Apollonios, [son of Demetrios, 1st class wrestling:] Eperastos son of Menandros, [2nd class wrestling: Serapion son of Asklepiades, 3rd class] wrestling: . . . [and] Aristeides. 1st class pankration: (210) . . . [2nd class pankration:] Apollonios son of Gly-, [3rd class pankration:] . . . race in armour: Athenaios. [The Epinikeia?: herald: Apollonios] son of Demetrios - - - - - - - - - - [long-distance race . . . 1st class stadion race:] Apollonios [son of Demetrios, 2nd class stadion race:] (215) Herakleon [son of Eisarchos, 3rd class stadion race: Statius] Athenogenes, [double-length race: Apollonios] son of Demetrios, [1st class wrestling: Eperastos] son of Menandros, [2nd class wrestling: Herakleon] son of Eisarchos, [3rd class wrestling:] . . . (220) 1st class pankration: . . . [2nd class pankration:] Serapion [son of Asklepiades, 3rd class] pankration: Serapion [son of Asklepiades,] race in armour: Athenaios. uninscribed line These men competed in the naval battle (enaumachēsan):[12] (225) Protogenes [son of Apollonios,] Zosimianos, Aphrodeisios, . . . -genes. On- won. [The] torch-race (lampadian) for the Heroes: . . . -doros. The torch-race for Gaius . . . : (230) Flavius Menochares, [Avidius] Pharnakes. The torch-race: Epagathos [son of Epagathos,] Athenaios son of Alexandros.[13] The protreptic [orations] were delivered by Kalliphron son of [Proteimos] and Statius Athenogenes. (235) The speeches at the Haloia of the ephebes [were delivered by] Flavius Heliodoros, Flavius Menochares, Kalliphron son of Proteimos, Statius Athenogenes. (The speech) at the Contest of Prowess: Aurelius Alkam(enes)[14]
col. 4.1
(240) Theseidai[15] Flavius Heliodoros Flavius Menochares Athenaios son of Athenaios Eperastos son of Men(andros) (245) Claudius Polynikos Zosimianos son of Zosi(mos) Dionysios son of Epigo(nos) Apollonios son of Dem(etrios) Alexandros son of Alexandros (250) Myron son of Kalli(st-) Casius Spendon
col. 4.2
Herakleidai[15] Serapion son of Asklepiades Herakleon son of Isarchos (255) Junius Semnos Helix son of Helix Athenion (son of Athenion) Sophos son of Chairem(on) Epigonos son of Glau(kos) (260) Aristeides (son of Aristeides) Nikias son of Aphrodi(sios) Athenodoros son of Athenodoros Isidotos son of Herm(eias)