Ephebic monument, 194/5 AD?

AIUK 4.3B (BM, Ephebic Monuments) no. 5 Date: 194/5 AD ?
 
Fragment a
Under the superintendent Alkamenes the ephebes
col. 1
ErechtheisI Aur(elius) Demetrios (5) Isitychos son of Zopy(ros) Zopyros son of same Zosimianos son of Soph(os) Phanias son of Mystikos Herakleides son of same (10) AigeisII Megistodoros son of same Karpos son of same LeontisIV Apelles son of Aphrod(isios) (15) Eutychianos son of Aphro(disios) Asklepiades son of Apo(-) Diokles alias Tryph(on) Leonides son of Zosi(mos) Zosimos son of same (20) Isidotos son of Herm(-) Euphrosynos son of Herm(-) PtolemaisV Titos son of same Nikostratos son of same (25) Timokrates son of Niko(stratos) Zopyros son of Niko(stratos) Aur(elius) Pantainos
Additional enrollees Cla(udius) Onomastos (30) Philinos son of Mystikos Nikephoros son of Eud(-) Hermophilos son of Eud(-) Pomp(-) Maro Olympikos (35) Aphrodisios son of same Isidotos son of Dio(-) Botrys Thiasos Zmyrnos
col. 2
(40) Sympheron son of Melis(sos) Melissos son of same Logos son of same Euelpistos son of same Xenokles son of Onesi(mos) (45) AkamantisVI Kriton son of same Nikon son of Eutych(ides) Chrysanthos son of Sosi(-) Athenaios son of Euk(-) (50) HadrianisVII Cl(audius) Protagoras OineisVIII Isidotos son of same Alexandros son of Eut(ych-?) (55) Ammonios son of same Diphilos son of Aphro(disios) Pharnakes son of Eleu(sinios?) Makrinos son of Philo(-) Aphrodisios son of Phil(o-) (60) KekropisIX Eperastos son of Athenion of Me(lite) Cl(audius) Paulinos Cl(audius) Rhetorikos Hymenaios son of Metr(-)
Additional enrollees Perigenes son of Hygin(os) Agathon son of same Sta(tius) Eutychianos Her(ennius) Dositheos (70) Ganymedes Damas Korymbos Herakleides Eugnomon (75) Neanthes Isidotos Isidoros Maron Epaphras
col. 3
(80)Aphrodisios son of same Iatrokles son of same Agathopous HippothontisX Theophanes son of Phileros (85)Philokrates son of same Diophantos son of Phil(okrates) Eukrates son of Phil(okrates) Theophanes son of same Aphrodisios son of same (90)Euporistos AiantisXI Stephanos son of Tro(phimos) Milon son of same Serapiakos son of Euk(-) (95)Phoibos son of Doryph(oros) Doryphoros son of same Cla(udius) Gaios Agathokles son of same Zosimos son of Aga(thokles) (100)Artemidoros son of A(gathokles?) AntiochisXII Ael(ius) Dionysios Cla(udius) Nymphios Heliodoros son of Ark(olykos) (105)Solon son of Arkoly(kos)
Additional enrollees Eutyches son of Ga(-) Primos son of same Zosas son of Primos (110) Epiktas Attikion Zenon Pinos Nikon (115) Cla(udius) Soterion Artemidor(os) Soterichos Zosimos Demetrios (120) Cla(udius) Onesimos Zmaragdos
col. 4
Protoktetos son of same Diophantos son of Dion(-) Thrasyboulos son of same (125) AttalisXIII Pu(blius) Ael(ius) Diphilos Poplios son of Tauge(tos) I did not use a deputy superintendent because (130) nothing is written in the law about this and also because I used a son to exercise this (135) responsibility, M. Aurelius Alkamenes of Lamptrai vac.
Machimos (140) Apolloni(os) Platon Eukarpas Eutychas Leon (145) P(h)osphoros Dionysios Zopyros Markos Euphrantikos (150) Cla(udius) Eutyches Athenion
col. 5
Symphoros son of same Panthion Aphrodisios (155)Eukarpas Artemas Theodotos Artemidoros Soterichos
On right rim of shield (fr. a + b + c) (160) . . . of the strength (alkēs) . . . ︱ always armed for hand-to-hand combat for the fatherland
Upper right corner of frame (fr. b) (161) secretary Straton son of Kithairon Uninscribed space kestrophylax [Thr or Mn]aseas son of Zo[simos?]
Lower right side of frame (fr. c) (165) assistant trainer Eutychianos son of Hy(akinthos) undersecretary Pu(blius) Ael(ius) Anthos gymnasium attendant (pyriates) (170) Pu(blius) Ael(ius) Zosimos door-keeper (thyroros) [K]leo- . . . . . . [1]