Decrees about reassessment of tribute of the Delian League, 425/4 BC ("Thoudippos' decrees")

AIO 959 Date: 425/4 BC
 
θ[εοί]. τά[χσι]ς [φ]ό[ρο]. ἔδοχσεν τε͂[ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι. . . . 5 . . ις] ἐπρ[υτάνευε· . . . 5 . .]ον ἐγρ[αμμάτευε· . . . 6 . . . ἐπε]- στάτε. Θόδι[ππος εἶπε· πέμφσαι κέρυκας] ἐ̣κ το͂ν̣ [παρόντον ℎὸς] ἂν χερο[τονέσει ℎε βολὲ ἐς τὰ]- (5)ς πόλες, δύο [μὲν ἐπ Ἰονίαν καὶ Καρίαν], δ̣ύο δὲ ἐ[πὶ Θράικες, δύο δ]ὲ ἐπὶ Ν[έσος, δύο δὲ ἐφ Ἑλλέσπ]- οντον̣· ℎοῦ[τοι δὲ . . . . . . 12 . . . . . . το͂ι] κοινο͂ι ℎ[εκάστες τε͂ς πόλ]ε̣ος πα[ρε͂ναι πρέσβες το͂ Μαι]- μακτεριο͂ν[ος μενός . . . . . . 12 . . . . . . ἐ]σαγογέα[ς . . . . . 9 . . . . τούτ]ος δὲ [προσελέσθαι γραμμα]- τέα καὶ χσυ[γγραμματέα? . . . . . 9 . . . .]ο͂ν· ℎε δὲ β[ολὲ . . . . . . 12 . . . . . .]σ̣θο [. . . . . 10 . . . . . δέκα ἄνδ]- ρας· ℎοῦτοι [δὲ τὰς τάχσες δέκα ἑμερ]ο͂ν ἀφ ἑ͂ς ἂ[ν ℎαιρεθο͂σι χσυνταχσάντων τε͂σι πόλεσι? ἒ τ]- (10)ε͂ς ἑμέρας ℎ[εκατὸν δραχμε͂σιν δόρον] ℎέκαστ[ος εὐθυνέσθον· τὸς δὲ τάκτας ℎορκοσάντον ℎ]- οι ℎορκοτα[ὶ . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .] τυγ̣χ[άνοσιν . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . τὲ]- ν αὐτὲν ζεμ[ίαν . . . . . . . . 16 . . . . . . . . ℎοι] ἐ̣σ[α]γ̣[ογε͂ς ἐπ]ιμε̣[λέσθον το͂ν τάχσεον ἐπειδὰν φσε]- φίσεται ℎο [δε͂μος? . . . . . 9 . . . . ℎο . .]χον κα[ὶ ℎ]ο πολέμαρ̣[χος . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . τ]- ε͂ι ἑλιαίαι [διαφσεφιζομένον κατὰ φυ]λὰς το͂[ν ἑ]λιαστο͂ν. ε̣[. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . τε͂σι] (15)πόλεσ[ι] κατ[ὰ . . . .]ια[. . . . 8 . . . . εὐθυ]νέσθο μ[υ]ρίασι δραχ[με͂σι . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . αὐ]- το͂ν· ℎοι δὲ [θεσμο]θ̣έτα[ι? δικαστέριον] νέον κα[θ]ιστάντον χ̣[ιλίος . . . . 8 . . . . . το͂ δὲ φόρο ἐπειδ]- ὲ ὀλέζον ἐγ̣[ένε]το τὰς [μὲν τάχσες χσ]ὺν τ̣ε̣͂[ι βο]λε͂ι χσυντα[ττόντον μέζονας το͂ν τε͂ς τελευτ]- αίας ἀρχ̣ε͂ς [. . . .]μερο[. . . . 8 . . . . το͂ Π]ο̣σ[ι]δε[ιο͂]νος μενός χ[ρεματιζ . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [ἀ]πὸ νομενί[ας κα]τὰ τ[αὐτὰ ℎίνα ταχθ]ε͂[ι] ℎ̣ο φό[ρ]ος ἐν το͂ι Πο[σιδειο͂νι μενί· ℎε δὲ βολὲ . . . 6 . . .] (20)[.] χρεματι[ζέτο κ]αὶ χ[. . . . 8 . . . . ℎαι τ]ά̣[χσ]ες γ[έ]νονται ἐὰμ [. . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . .]ς̣· τ̣- [ὸ]ν̣ δὲ φόρο[ν ὀλέζ]ο μὲ [γενέσθαι το͂ν πόλε]ον μ[ε]δεμιᾶι ἒ ℎό[σομπερ πρὸ το͂ ἐτύγχανον φερ]ο̣ντ̣- [ες] ἐὰμ μέ τ[οι γίγν]ετα[ι ἀφορία, ἀργο͂ δ’ ὄσ]ες τ[ε͂]ς χόρας ἀδύ[νατον ἐ̃ι πλείονα φέρεν (?)· τὰς] δ’ ἐπ̣[ι]- [γε]νομέν[ας τάχσες] κ̣[αὶ τὸν χσύμπαντα φ]όρο[ν] ℎὸς ἂν ταχθ[ε͂ι καὶ τὸ φσέφισμα τόδ’ ἀνα]γ̣ρά[φσ]- [ας] ℎο γρ[αμματεὺς τε͂ς βολε͂ς ἐν δυοῖν στ]έλα[ι]ν̣ λ̣ιθίνα̣ι̣ν̣ [καταθέτο, τὲμ μὲν ἐν το͂ι βο]λευ[τε]- (25)[ρ]ί̣οι, τὲ[ν δὲ ἐμ πόλει· ἀπομισθοσάντον δὲ] ℎο[ι] π̣ολετ̣αί, τ[ὸ δὲ ἀργύριον αὐτοῖς δόντον] ℎοι κ[ο]- λακρέτ[αι· τὸ δὲ λοιπὸν διαπέμπεν τε͂σι π]ολ[εσ]ι περὶ το͂ φ̣[όρο πρὸ? το͂μ Παναθεναίον τ]ο͂μ μεγ̣- άλον εχ̣[- - - δὲ ℎε πρυτανεία - - - ἂν] τυ[γ]χάνει πρυτ[ανεύοσα . . . . . . . 13 . . . . . . Π]αναθ[έ]- ναια· [ἐὰν δὲ ℎοι πρυτάνες μὲ . . . . . 9 . . . .]σι ἐ[ς] τὸν δε͂μον κ[αὶ μὲ ἐσίοσιν ἐς τὸ βολευτ?]έριο̣ν περὶ τ̣ο̣͂ [φόρο μεδὲ ℎε βολὲ χρεματίζει ἐ]πὶ σ[φ]ο͂ν αὐτο͂ν, ὀφ[έλεν ℎεκατὸν δραχμὰς ℎιε]ρ̣ὰ̣ς τε͂- (30)[ι Ἀ]θ̣ε̣να̣[ίαι ℎέκαστον το͂μ π]ρ[υτάνεον κ]αὶ το͂[ι] δεμοσίοι ℎ[εκατὸν, καὶ εὐθύνεσθαι χιλί]ασι [δρα]χμε͂[σι ℎέκαστον το͂μ πρ]υτ̣ά̣[νεον· κα]ὶ ἐάν τις ἄλλος δι[ακολύει . . . .]σ̣ι [. . . 6 . . . μ]ὲ ἐ͂ναι τ- [ὰς] τάχσ[ες κατὰ Π]α̣[ναθένα]ια τὰ μ̣[εγάλα] ἐπὶ τ̣ε͂ς πρυτανεί[ας ℎέτις ἂν πρ]ότε̣ [πρυτα]νεύει, ἄτ- [ι]μος ἔσ[το καὶ] τὰ χ[ρέματα] αὐτο͂ δ[εμόσι]α ἔσ[τ]ο καὶ τε͂ς θεο͂ [τὸ ἐπιδέκατ]ο̣ν· ἐχ[σενε]γκέτο δὲ τ- αῦτα ἐς [τὸν] δε͂μον [. . . 6 . . .]ὶς π[ρ]υτα̣[νεί]α ἐπά̣ν̣αγκες ἐπει[δὰν . . . 6 . . . ε] στρα[τιὰ] ἐς τρίτεν ἑ- (35)μέραν [προ͂τ]ον μετ[ὰ τὰ ℎιε]ρά· ἐ[ὰν] δ̣ὲ [μὲ δ]ιαπ[ρ]αχθε͂ι ἐν ταύ[τει, χρεματί]ζεν πε̣[ρ]ὶ τούτο προ͂[τ]- ον τε͂ι [ℎυσ]τεραία[ι χσυνε]χο͂ς [ℎέ]ος [ἂν δ]ια̣π[ρ]αχθε͂ι ἐπὶ τε͂[ς . . . . 8 . . . .]ς̣ πρυτανείας· ἐὰν δ[ὲ μ]- ὲ ἐχσε[νέγ]κ̣οσι ἐς [τὸν δε͂μ]ον ἒ̣ [μὲ] δι[απρά]χσ[ο]σι ἐπὶ σφο͂ν α[ὐτο͂ν, εὐθυν]έσθο μυ̣ρίασι δρ[αχμε͂]- σιν ℎέ[καστ]ος το͂μ [πρυτάν]ε̣ον̣ [πό]ρο[ν? ℎος] διακολύον ἐπιδ[ο͂ναι ἐς τὰ]ς̣ στρα[τι]άς. τὸς δ[ὲ . . . .]- κας πρ̣[οσκε]κλεμέ[νος . . .]ε͂να̣[ι ℎ]υπ[ὸ το͂ν] δεμοσίον κλετέ[ρον ℎίνα ℎ]ε βολ̣[ὲ κολά]σ̣ε[ι αὐτὸς ἐ]- (40)ὰμ μὲ ὀ[ρθο͂ς] δοκο͂σ[ι . . . 5 . .]νε͂[ν· τὰ]ς δ[ὲ πορ]ε[ί]α̣ς τοῖς κέρυχ[σι . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . τ]- ὸν ℎόρ[κον τὸ]ς τάκ[τας ℎέο]ς τ[ο͂ πο]ρε[υθέσ]ο̣ν̣[τα]ι ℎίνα μὲ αὐ[. . . . . 9 . . . . ἀπίοσιν . . . . . 10 . . . . .] τὰς τά[χσ]ες τε͂σι π[όλεσι . .]Λ̣[. . .]κ̣α[ταδελ]ο͂[ν ℎό]πο ἂν δοκε͂[ι . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . δὲ πε]- ρὶ το͂ν [τ]άχσεον κα[ὶ το͂ φσεφίσμα]τ̣ο[ς τε͂σι] π[όλεσι] χρὲ λέγ[εν καὶ περὶ τούτο τὸν δε͂μον φσε]φ- ίζεσθ[α]ι καὶ ἐάν τ[ι ἄλλο . . . . 7 . . .] ℎ[οι . . . . . 10 . . . . .]ρ̣ιτο δ[έονται (?)· ℎόπος δ’ ἂν τὸμ φόρον] ἀπά- (45)[γ]οσιν [ℎ]αι πόλες [. . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . .]ς̣ ℎότ[αν χσυντάχσει ℎε βολὲ? τ]ὲν τάχσι- [ν το͂] φό̣[ρ]ο ℎίνα ἐ͂ι [το͂ι δέμοι χρέματα ἑτοῖμα πρὸς τὸμ] π̣όλ[εμον· τὸς δὲ στρατεγὸς] χρε͂σθαι π- [ερὶ το͂ φ]όρο κατὰ [ἔτος διασκέφσει . . . .]. .[. . . 5 . . εἰ ἐπι]δ̣[ο͂ναι ἐς τὰ ἐς γε͂ν κα]ὶ θάλατταν πρ- [αττόμεν]α δεῖ ἒ ἐ[ς ἄλλο ἀγ]α[θὸν ℎὸ ἄν ἐσ]εγο͂[νται το͂ι δέμοι ἐν τε͂ι ℎέδραι? τ]ε̣͂ς βολε͂ς τε͂ι πρό- [τει· περὶ] τ[ο]ύτο δ̣[ὲ . . . δι]ασ̣[κοπε͂ν συνε]χο͂ς [τὲν ἑλιαίαν? . . . . τ]ο͂ν ἄλλον δικαστερίον ἐὰμ μ- (50)[ὲ τὲν βολὲν] προ[χρεματί]σ̣α[ι δοκεῖ ἐπι]τεδε[ιότατα το͂ι] δέμ[οι]· τοῖς δε͂ κέρυχσι τοῖς ἰο͂σι τ- [ὸμ μισθὸν] ἀ̣ποδ[όντον ℎο]ι κ̣[ολακρέται.]
[Σ]οκρα[τίδες εἶπ]ε̣· τὰ μὲ̣[ν] ἄλλα καθάπερ τε͂ι βολε͂ι· τὰς [δὲ τάχσες] ℎόσαι[σι κατ]ὰ̣ π[όλιν ἐπιτιμ]ᾶ̣ν δε͂τ̣[αι? τὸς πρ]υτάνε[ς] ℎοὶ ἂν τότε τυγχάνοσι πρυτ- [ανεύοντ]ες καὶ τὸ[γ γρα]μμ[ατέα τε͂ς βολ]ε̣͂ς τε[ρε͂ν πρὸς τ]ὸ δικαστέριον ℎόταν περὶ το͂ν τάχσ- [εον ἐ͂ι ℎ]όπος ΑΝΑ[. . . 5 . .]ΝΟ̣[. . . . . 10 . . . . .]Λ̣ΔΕ.[. . . . 7 . . .]ι. v
ἔδοχσ[εν] τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Α- (55)[ἰγεὶς ἐ]πρυτάνευ[ε· . . .]ιπ[πος ἐγραμμά]τ̣ε[υε· . . . . 7 . . .]ορος ἐπεσ[τάτε·] Θόδιππος εἶπε· ℎοπόσ- [εσι πό]λεσι φόρος [ἐτάχ]θ̣[ε ἐπὶ τ]ε͂ς [βολε͂ς ℎε͂ι Πλειστί]ας προ͂τος [ἐγρα]μμάτευε ἐπὶ Στρατοκ- [λέος ἄ]ρχοντος (425/4) βο̣͂[ν καὶ πανℎοπ]λ[ίαν ἀπάγεν ἐς Παναθ]έναια τὰ με̣[γάλα] ℎαπάσας· πεμπόντον δ[ὲ ἐν] τ̣ε͂ι πομπε͂ι [. . . . . . 11 . . . . .]κ[. . . .]
[κατὰ ταῦτα ἔτα]χσεν τὸμ φό[ρον τε͂]σι πόλεσιν ℎε βολ[ὲ] ℎε͂ι [Πλ]ε̣ιστίας π[ρο͂τος ἐγραμμ]ά[τευε . . . . . . 11 . . . . . ἐ]πὶ Στρατοκλ[έος ἄ]ρχοντος (425/4) ἐπὶ [το͂]ν [ἐσ]- (60)αγογ[έο]ν ℎοῖς Κα[. . . . 8 . . . . ἐγρ]α̣[μμάτευε . . . . . 9 . . . .]ς. vacat     vacat
col. 1
(61)Νεσιοτικὸς φόρο[ς] 𐅉𐅉𐅉 𐅉𐅈 𐅉𐅈 (65)𐅉𐅈 𐅈ΤΤΤΤ 𐅉𐅈 𐅈 𐅉 (70)𐅈 𐅉 𐅈Τ 𐅉 ΤΤ (75)[ΤΤ] [ΤΤ] [Τ] [Τ] vac. Τ (80)Τ ΧΧ Χ ΧΧ (85)Χ vac. ΧΧ ΗΗΗ Χ (90)Δ Η ΤΧΧ (95)vac. ΤΤΤΤ [vac.] [Τ] [Νεσιοτικο͂ φόρο] (100)[κεφάλαιον] [𐅋𐅊𐅉ΤΤΤΗΗΗΗΔΙΙΙ]
Πάρι[ο]ι Νάχσ[ιο]ι Ἄνδρ[ιοι] Μέλιο̣[ι] Σίφνι[οι] Ἐρετρι[ε͂ς] Θεραῖ[οι] Κεῖο̣[ι] Καρύσ[τιοι] Χαλκι[δε͂ς] Κύθνι[οι] Τέν[ι]ο[ι] Στ[υ]ρε͂ς Μ̣[υ]κ̣όνι[οι] [Σ]ε̣ρίφιο̣[ι] Ἰέται Διε͂ς Ἀθενῖται Σύριοι Γρυγχε͂ς ῾Ρεναιε͂ς Διακρε͂ς ἀπ[ὸ] Χαλκιδέον Ἀναφαῖοι Κερία ΔΙΙΙ Φολέγανδρος Βέλβινα Κίμολος Σικινε͂ται Ποσίδεον ἐν Εὐβοίαι Διά[κρ]ιοι ἐν Ε[ὐβ]οία[ι] [ℎ]εφ[αισ]τ̣ι̣[ε͂ς] [ℎ]ο[ι ἐν Λέμνοι] [Μυριναῖοι] [Ἴμβριοι]
lines 102-180 of column 1 and columns 2-4 omitted in this edition
vacat (181)[κεφάλα]ιον [τ]ο͂ χσύμπαντος∶ [𐅍]𐅋𐅋𐅋𐅋⟨𐅊⟩𐅉[- - -] vacat