Dedication to Apollo by the demesmen of Lamptrai

IG II3 4 233 Date: before 342/1 BC
 
The Lamptraians (dedicated this) to Apollo . . . [1]
col. 1
. . . . . . Epi- (5) Hieronymos Eudemos son of - Eudemos son of Epi(-) Kallikrates Epikrates (10) Euthynos Kallistratos Euthetos Kydimachos
col. 2
Euphiletos (15) Kleitekton Kletippos Hagnon Nikeratos Eualkos (20) Antiphilos Aristophilos Aristophanes Lysanias Phrynion (25) Lysimachos
col. 3
S-os I- Kleo-s . . . (30) -mides A-os Euxitheos Polytimos Lysikles (35) -mides Kineas Archestratos
col. 4
Geisias (?)[2] Uninscribed space