List of cavalrymen escorting the second Hellenistic Pythais at Delphi, 128/7 BC

F.Delphes III 2 27 Date: 128/7 BC
 
And the following cavalrymen were dispatched together by the People of the Athenians to escort the Pythais.[1]
col. 1
Cavalry commander (hipparchos): (5)Diokles son of Diokles[2] Tribal cavalry commanders (phularchoi): ErechtheisI Hagias son of Boulon[3] AigeisII (10)Hermon son of Antiphon.[4] Cavalrymen: ErechtheisI E- E[umarei]des[5] (15)Alkidamos[6] Pyrrhos[3] Byttakos AigeisII Eu- (20)A- . . . PandionisIII Demetrios of Oa (25) LeontisIV Athenobios Charinos[3] Zoilos Sotion (30)Sosigenes Boukattes PtolemaisV Sosibios Herakleides (35)Artemon Mnesitheos Polykleitos Sostratos Kallitheos[3] (40) AkamantisVI Demoteles Menandros Asklepiades
col. 2
(3)Amyntas OineisVII (5)Archestratos Antipatros Zopyros Eubios Menekrates (10)Kallias Theophrastos KekropisVIII Diodotos Eudemos[7] (15)Kichesias Archytas HippothontisIX Glaukos Eudoxos (20) Theoros[8] Hipparchos AiantisX -des . . . (25) AntiochisXI [9] Sotas Dionysodoros Rhadamanthys Dionysios (30)Demophilos Philinos Demetrios Autandros Apollonios (35)Kallistratos[3] Menekrates MenophilosXII Diodoros Anaxikrates (40)Apollonios Diomenes.