List of names, Council, 335/4 BC

Agora XV 43 Date: 335/4 BC
 
col. 1
[ErechtheisI][1] 88 lines missing including 9 demotics son of - Kephisokles son of Kephisodotos (5)Pythodelos son of Pythodelos Androkles son of Androkles Ariston (10)son of Ariston Pergase Ktesippos son of Hagnodemos Sosikedes (15)son of Philonides Pergase Alkimachides son of Hegemachos Kleonymides (20)son of Phokionides Phegous Demylos son of Demokles Themakos (25)Euthippos son of Pythippos Uninscribed space
col. 2
[AigeisII] 90 lines missing including 11 demotics son of - -os (30)son of -los [. . .]iphon son of Antiphon Hestiaia Poseidippos (35)son of Kallikrates Otryne Archestratos son of Mnesarchides Erikeia (40)Chairedemos son of Chairestratos Bate Androkles son of Aristoleos (45)Kydantidai Spinthon son of Lamedon Pheidoleos son of Pheidostratos (50)Plotheia Theodoros Uninscribed space Diomeia Arimnestos Uninscribed space
col. 3
(55)[PandionisIII] 89 lines missing including 8 demotics son of - Probalinthos De- son of -ios or -ias (60)Archeneos son of Euklinos Archestratos son of Amynandros Poulytion (65)son of Polykles Nikostratos son of Nikeas Steiria Kephisokles (70)son of Kephisodoros Aristophon son of Aristodemos Aischines son of Kallimedes (75)Upper Paiania Straton son of Kallistratos Uninscribed space
col. 4
[LeontisIV] 89 lines missing including 14 demotics son of -osios (80)Athenodoros son of Noumenios Halimous Timokrates son of Teleon (85)Thorax son of Lykophron Nikostratos son of Nikiades Eupyridai (90)Lysanias son of Lysiades Ktesinos son of Kretheus Kolonai (95)Eumelos son of Aristophon Antigenes son of Phaidromachos Cholleidai (100)Euthydikos son of Thersippos Arkephon son of Meidon Lower Potamos (105)Onomakles son of Onomakritos Oion Chairestratos son of Chariades Uninscribed space
col. 5
(110)[AkamantisV] 87 lines missing including 10 demotics son of - The- son of -ylos Polydoros (115)son of Thougenes Philon son of -on (?) Prospalta Nausias (120)son of Nausikrates Eumelos son of Eumeliades Androsthenes son of Demokrates (125)Dikaios son of Dikaios Apollodoros son of Archias Hermos (130)Charias Uninscribed space Kallikrates Uninscribed space Eiresidai (135)Theophilos son of Charisios Uninscribed space
col. 6
[OineisVI] 93 lines missing including 11 demotics -os son of -ros (140)Hagnon son of Hagnonides Theogenes son of Pleistos Mnesikrates (145)son of Lysikrates Eunomides son of Eunomion Gennaios son of Pleistos (150)Perithoidai Demokrates son of Aristokrates Sostratos son of Smikythos (155)Mnesimachos son of Nouphrades Uninscribed space
col. 7
[KekropisVII] 94 lines missing including 9 demotics son of -los Neokleides (160)son of Proxenos Sypalettos Autoboulos son of Autosophos Sostratos (165)son of Mikion Pithos Chairetios son of Chairimenes Euainetos (170)son of Demainetos Chairippos son of Autokles Daidalidai Pantiades (175)son of Dexixenos Uninscribed space
col. 8
[HippothontisVIII] 96? lines missing including 14? demotics -os son of Epikouros (180)Sosistratos son of Menon Euthystratos son of Euthydemos Thrasykles (185)son of Thrasyllos Phokiades son of Polynikos Dionysodotos son of Pytharatos (190)Anakaia Philombrotos son of Philokles Thrason son of Thrasymedes (195)Philon son of Philaios Uninscribed space
col. 9
[AiantisIX] 98 lines missing including 6 demotics Philo- son of Philo- (200)Theangelos son of Xenokles Kallixenos son of Archeptolemos Aristodemos (205)son of Aristophon Uninscribed space
col. 10
[AntiochisX] 95 lines missing including 11? demotics and two lines uninscribed -es son of Diopeithes Pallene (210)Philostratos son of Nikostratos -anes son of -thos Epikrates (215)son of -otetos Themiteus son of Euthyneos Theodoros son of Antidoros (220)Lysidemos son of Lysitheos Eitea Sokrates son of Kephisokles (225)Aischylos son of Neokleides Uninscribed space
Prytany secretary (grammateus kata prutaneian) Proxenos son of Pylagoros of Acherdous Secretary to the People (grammateus tōi demōi) Antimenes son of Aristomenes of Teithras Recorder (anagrapheus) Aristophanes son of Hieronymos of Teithras (230)In charge of decrees (epi ta psēphismata) Kriton son of Erxidikos of Marathon Copy secretary (antigrapheus) Pistokles son of Pistogenes of Anaphlystos Treasurer to the Council (tamias tēi boulēi) Diogenes son of Diogenes of Melite Treasurer for the dedication (tamias tōn eis to anathēma) Konon son of Metrodoros of Kydathenaion Herald (kērux) Diophon son of Diophantos of Aphidna.[2]